ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์และแอปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์และแอปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เหล่านี้จะกำกับการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ที่แอร์นิวซีแลนด์เป็นเจ้าของและให้บริการ รวมถึงเว็บไซต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และแอปพิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์และแอปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่”
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 19 มี.ค. 2561

ในการใช้งานเว็บไซต์ของแอร์นิวซีแลนด์ หรือการดาวน์โหลดหรือการใช้งานแอปพิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของแอร์นิวซีแลนด์ ท่านยืนยันว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์และแอปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ และต่อแถลงการณ์ด้านความเป็นส่วนตัวของแอร์นิวซีแลนด์ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลง โปรดหยุดใช้งานเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดแอปพิเคชันของเรา

ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของท่าน

การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์และแอปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเรานั้นไม่อาจรับประกันได้ และอาจมีการจำกัดหรือปิดกั้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อสาเหตุด้านการซ่อมบำรุง การปฏิบัติงานหรืองานเทคนิค

ท่านอาจเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และแอปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเราได้เพื่อดูความพร้อมจำหน่ายของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของเราเพื่อสนองวัตถุประสงค์ทั้งในระดับบุคคลและครัวเรือนของท่าน และเพื่อดำเนินธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับมอบอำนาจจากแอร์นิวซีแลนด์ โดยไม่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

ท่านต้องไม่ใช้เว็บไซต์หรือแอปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการทำรายการจองที่ละเมิด ปลอมแปลงหรือเป็นเท็จ และท่านต้องไม่กระทำการใดที่เป็นการแทรกแซงการปฏิบัติการโดยปกติของเว็บไซต์หรือแอปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเรา

การใช้งานเว็บไซต์หรือแอปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเราต้องไม่ฝ่าฝืนสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นใด 

วัตถุดิบต่างๆ บนเว็บไซต์หรือแอปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ ตลอดจนชื่อ โลโก้และเครื่องหมายการค้าล้วนได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าเช่นกัน แอร์นิวซีแลนด์ถือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดทั่วโลกต่อซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี กระบวนการ วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์หรือแอปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเรา ท่านต้องไม่ใช้ คัดลอก ติดตาม ดัดแปลง ถ่ายโอน จัดเก็บ ตัดทอน เผยแพร่ หรือแจกจ่ายวัตถุดิบใดๆ บนหรือที่เข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์หรือแอปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากแอร์นิวซีแลนด์; เว้นเสียแต่ท่านจะพิมพ์ข้อมูลนั้นๆ ออกมาเพียงฉบับเดียว (หรือดาวน์โหลดลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เพียงชิ้นเดียว) ซึ่งมีความสอดคล้องกับรายการจองของท่าน หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ท่านได้ซื้อ หรือประสงค์จะซื้ออย่างแท้จริง     

ทางเราอาจจำกัดหรือปิดกั้นการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเราเมื่อใดก็ได้หากมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าท่านทำผิดสัญญาใดๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์และแอปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้

เว็บไซต์ ข้อมูลสำคัญ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สามที่อาจมีพร้อมให้ใช้งานบนเว็บไซต์และแอปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเรา หรืออาจเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์หรือแอปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเราเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบุคคลที่สามผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสำคัญ ผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้ นอกเหนือจากสิ่งอื่นๆ เงื่อนไขและข้อกำหนดของบุคคลที่สามอาจกำกับการเป็นเจ้าของ การใช้งาน และการเข้าถึงข้อมูลสำคัญ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม ยกตัวอย่าง บริการแสดงแผนที่ที่จัดหาไว้ให้ลูกค้าใช้งานโดย Bing นั้นเป็นไปตามข้อตกลงการใช้งาน Bing Maps
 
เว็บไซต์หรือแอปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเรารวมไว้ซึ่งข้อมูลส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม และลิงค์ไปยัง (และกรอบภาพของ) เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม แอร์นิวซีแลนด์ไม่อาจรับรองเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สามได้ และไม่ขอรับผิดในการติดต่อของท่านกับบุคคลที่สาม ทั้งนี้ ท่านยังคงมีความรับผิดชอบเต็มต่อการติดต่อของท่านกับบุคคลที่สาม รวมถึงการใช้งานเว็บไซต์ แอปพิเคชัน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลที่สาม หากทางแอร์นิวซีแลนด์อำนวยความสะดวกแก่ท่านในการดำเนินการจองกับบุคคลที่สาม หรือการใช้งาน หรือการซื้อแอปพิเคชัน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ทางเรากระทำการดังกล่าวในฐานะตัวแทนของบุคคลที่สามเท่านั้น  

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อร้องเรียนภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค แอร์นิวซีแลนด์ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ (แม้ในกรณีละเลย ละเมิด ผิดสัญญา หรืออื่นๆ) ในการสูญหายหรือเสียหาย (รวมทั้งการสูญหายทางตรงหรือทางอ้อม หรือการสูญหายพิเศษหรือเป็นผลตามมา) อันเกิดจากหรือเชื่อมโยงกับสิ่งต่อไปนี้

 • การใช้ (หรือไม่สามารถใช้) เว็บไซต์หรือแอปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยตัวท่านหรือบุคคลอื่นใด และ/หรือ
 • การฝ่าฝืนความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อื่นของท่าน หรือการเข้าถึงข้อมูลใดที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อื่นของท่านโดยบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต

ไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ที่ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของเราต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลอันเกิดจากความประมาท หรือการตีความเป็นเท็จและฉ้อฉล

ในการใช้งานเว็บไซต์ของแอร์นิวซีแลนด์ หรือการดาวน์โหลดหรือใช้งานแอปพิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของแอร์นิวซีแลนด์ ท่านได้มอบอำนาจให้แอร์นิวซีแลนด์ในการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านตามแถลงการณ์ด้านความเป็นส่วนตัวของเราและข้อตกลงเหล่านี้ 

ทางเราอาจรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน (ซึ่งรวมข้อมูลส่วนตัวที่ท่านให้ไว้แก่เราและที่เราได้รับจากบุคคลที่สาม) เพื่อวัตถุประสงค์บางประการตามที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ด้านความเป็นส่วนตัวของเรา ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้:

 • การปรับปรุงบริการ และ/หรือสิทธิประโยชน์ที่มอบแก่ท่าน;
 • การสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับแอร์นิวซีแลนด์ ซึ่งรวมการระบุและนำเสนอข้อเสนอพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรโมชั่นจากแอร์นิวซีแลนด์และพันธมิตรบุคคลที่สาม;
 • การระบุและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรโมชั่นของแอร์นิวซีแลนด์และพันธมิตรบุคคลที่สามที่ท่านอาจสนใจ;
 • ในกรณีที่ท่านเป็นสมาชิก Airpoints หรือ Koru หรือมีล็อกอิน myairnz หรือได้สมัครเข้าร่วมโปรแกรม grabaseat หรือฐานข้อมูล Special Offers ทางเราจะประสานข้อมูลที่รวบรวมจากคอมพิวเตอร์ แอปพิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นของท่านเข้ากับข้อมูลอื่นเกี่ยวกับตัวท่านที่ทางเรารวบรวมไว้ อาทิ ประวัติการจองที่มีกับเรา ข้อมูลสมาชิก Airpoints หรือ Koru ของท่าน ข้อมูลที่ทางเรารวบรวมจากบุคคลที่สามตามที่สอดคล้องกับแถลงการณ์ด้านความเป็นส่วนตัวและข้อมูลที่เปิดเผยทางสาธารณะ (เช่น ข้อมูลในสารบบสาธารณะและที่เปิดเผยทางสื่อโซเชียล) ทางเราใช้ข้อมูลผสมผสานนี้เพื่อศึกษาความสนใจและตัวเลือกของท่าน เพื่อให้ทางเราสามารถมอบประสบการณ์ออนไลน์และเหมาะกับตัวบุคคลได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และระบุข้อเสนอพิเศษที่เหมาะสมและโปรโมชั่นที่ท่านอาจสนใจ;
 • เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ การวิจัยการขายและการตลาด และการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงธุรกิจ;
 • หรืออาจเพื่อประกอบการและพัฒนาธุรกิจของเรา; และ
 • การใช้งานลักษณะอื่นใดที่ท่านมอบอำนาจแก่เรา

ทางเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อบุคคลที่สามบางกลุ่มตามที่ระบุในแถลงการณ์ด้านความเป็นส่วนตัวของเรา อาทิ แก่พันธมิตรธุรกิจบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงบริษัททำการตลาดและโฆษณา บริษัทประมวลผลข้อมูล และบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อดำเนินการขาย การวิจัยตลาดและโฆษณา และการวิเคราะห์ในนามของเรา เพื่อให้ทางเราเข้าใจความชอบของท่าน ทำการวิเคราะห์ปรับปรุงธุรกิจ นำเสนอข้อเสนอพิเศษที่เหมาะสมซึ่งท่านอาจสนใจ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ด้านความเป็นส่วนตัวของเรา 

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ แอร์นิวซีแลนด์ไม่ขอรับประกันใดๆ (ทั้งโดยเปิดเผยและโดยนัย) และไม่เป็นตัวแทนนำเสนอสิ่งที่เกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้:  

 • ความพร้อมของเว็บไซต์ แอปพิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ การใช้งานต่างๆ บนเว็บไซต์หรือแอปพิเคชันของเราเพื่อการใช้งานของท่าน;
 • การไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์และแอปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ อันเนื่องมาจากความครอบคลุมของสัญญาณเครือข่ายหรือการเชื่อมต่อ;
 • การชะงักงันของเว็บไซต์และแอปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อบกพร่อง และข้อผิดพลาดทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นได้ในบางครั้ง;
 • ไวรัสและองค์ประกอบอื่นๆ ที่เป็นอันตราย ซึ่งอาจแฝงอยู่บนเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ และเซิร์ฟเวอร์ และแอปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่; และ
 • เว็บไซต์ แอปพิเคชัน ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม

ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์และแอปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้อยู่ภายใต้กำกับดูแลของและตีความโดยสอดคล้องกับกฎหมายของประเทศนิวซีแลนด์โดยไม่ส่งผลต่อหลักด้านความขัดแย้งของข้อกฏหมายใดๆ ทั้งนี้ ท่านและแอร์นิวซีแลนด์ยินยอมต่ออำนาจศาลแห่งนิวซีแลนด์แต่เพียงผู้เดียวในการข้องเกี่ยวกับการดำเนินคดีใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์และแอปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน และหรือข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์และแอปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ 

ทางเราอาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลในข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์และแอปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในบางครั้ง ทั้งนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ทางเราจะปรับปรุงเนื้อหาในข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์และแอปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่บนเว็บไซต์ของเรา พร้อมระบุวันที่ที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลครั้งล่าสุดไว้

เมื่อใดที่มีการแปลภาษาของข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์และแอปพิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ และในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างเว็บไซต์และแอปพิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปล ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ