สัมภาระรับฝาก
(Unaccompanied baggage)

อีกวีธีหนึ่งในการเพิ่มจำนวนกระเป๋าเดินทางจากเดิมที่ได้รับตามข้อกำหนดสัมภาระอนุญาตคือการฝากเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัว (เช่น เครื่องดนตรี เครื่องกีฬา) ในลักษณะสัมภาระรับฝากก่อนออกเดินทาง

รายละเอียดด้านล่างมีผลบังคับใช้กับเที่ยวบินที่ให้บริการโดยแอร์นิวซีแลนด์เท่านั้น หากเที่ยวบินของท่านให้บริการโดยสายการบินพันธมิตรของแอร์นิวซีแลนด์ ท่านต้องตรวจสอบกับสายการบินผู้ให้บริการเที่ยวบินดังกล่าว

แอร์นิวซีแลนด์สามารถรับขนส่งอุปกรณ์ประกอบอาชีพ รถเข็นเด็ก รถเข็น เป็นสัมภาระรับฝากของเที่ยวบินได้

สำหรับกระเป๋าส่วนเพิ่มเติมที่มีจำนวนมาก ค่าใช้จ่ายอาจต่ำกว่าหากเลือกใช้บริการสัมภาระรับฝาก อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยข้อกำหนดด้านความปลอดภัย สิ่งของที่นำไปด้วยวิธีนี้อาจไม่ได้เดินทางมาในเที่ยวบินเดียวกับท่าน

สินค้าอันตราย (Dangerous goods) (เช่น กระป๋องอัดก๊าซทุกชนิด) โทรทัศน์ สเตอริโอ ของใช้ในบ้าน เครื่องกล เครื่องจักรหรือชิ้นส่วน เงิน หลักทรัพย์ เครื่องประดับ นาฬิกา จานชามและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ผ้าขนสัตว์ ฟิล์ม กล้องถ่ายรูป ตั๋วต่างๆ เอกสารต่างๆ สุรา น้ำหอม สินค้าและตัวอย่างเพื่อการขาย ไม่จัดเป็นสัมภาระรับฝาก

สัมภาระรับฝากจากนิวซีแลนด์ไปยังสหรัฐอเมริกา

หากท่านถือตั๋วโดยสารเพื่อเดินทางไปยังปลายทางระหว่างประเทศ 

สายการบินแอร์นิวซีแลนด์สามารถให้ส่วนลดแก่ท่านจากอัตราคาร์โก้ปกติสำหรับปลายทางส่วนใหญ่ที่ให้บริการ (ยกเว้น นีอูเอ ซามัว และตองกา) อัตราค่าสัมภาระรับฝากจากนิวซีแลนด์ (กระเป๋าที่ขนส่งในลักษณะคาร์โก้) คือ 50 เปอร์เซนต์ของอัตราคาร์โก้ปกติ ทั้งนี้ อัตราที่ใช้ประเทศต่างๆ อาจแตกต่างกัน (โปรดติดต่อตัวแทนสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ในประเทศของท่าน

สำหรับกระเป๋าส่วนเพิ่มจำนวนมาก ค่าใช้จ่ายอาจต่ำกว่าหากเลือกใช้บริการสัมภาระรับฝาก อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมคาร์โก้ อาจมีค่าธรรมเนียมเอกสารของแอร์นิวซีแลนด์และค่าดำเนินพิธีศุลกากรขาออกที่ต้องชำระเพิ่มเติม ทั้งนี้ ท่านอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมศุลกากรทันทีเมื่อรับสิ่งของกลับคืน ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง

อีกทางเลือกหนึ่งคือการติดต่อบริษัทขนส่งสินค้าทางอากาศเพื่อรับใบเสนอราคา บริษัทเหล่านี้มีบริการรับสิ่งของและนำส่งถึงที่หากท่านต้องการ

หากกระเป๋าของท่านเป็นส่วนเกินจากสัมภาระโหลดใต้เครื่องที่อนุญาต และท่านต้องการขนส่งในลักษณะสัมภาระรับฝากทางคาร์โก้ เราขอแนะนำให้ท่านติดต่อตัวแทนของสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ล่วงหน้าอย่างน้อย  5 วันก่อนวันที่ออกเดินทางเพื่อขอคำปรึกษา 

สัมภาระรับฝากจากออสเตรเลีย (ยกเว้น สหรัฐอเมริกา)

สำหรับลูกค้าในออสเตรเลีย สัมภาระรับฝากทั้งหมดที่ออกจากออสเตรเลียอยู่ภายใต้การดูแลของ IATA Freight Forwarders หมายเลขโทรศัพท์ 1 800 422 076  

สัมภาระรับฝากจากทุกประเทศ ยกเว้น นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา

หากกระเป๋าส่วนที่เพิ่มของท่านเป็นส่วนเกินจากสัมภาระโหลดใต้เครื่องที่อนุญาต และท่านต้องการขนส่งในลักษณะสัมภาระรับฝากทางคาร์โก้ เราขอแนะนำให้ท่านติดต่อตัวแทนของสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ล่วงหน้าย่างน้อย  5 วันก่อนวันที่ออกเดินทางเพื่อขอคำปรึกษา

หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับจำนวนสัมภาระรับฝากที่ขนส่งในลักษณะคาร์โก้ กระเป๋าส่วนเพิ่มอาจมีทางเลือกที่ประหยัดกว่า นอกจากนี้ ท่านควรทราบว่าคลังสินค้าของคาร์โก้มักตั้งอยู่ไกลจากอาคารผู้โดยสาร ก่อนออกเดินทางท่านจึงควรเตรียมตัวล่วงหน้า หากต้องการใช้บริการนี้

อีกวิธีหนึ่งคือการติดต่อบริษัทขนส่งสินค้าทางอากาศเพื่อรับใบเสนอราคา บริษัทเหล่านี้มีบริการรับสิ่งของและนำส่งถึงที่หากท่านต้องการ 

สัมภาระรับฝากไปยังสหรัฐอเมริกาจากทุกประเทศ

หากท่านต้องการส่งสัมภาระรับฝากไปยังสหรัฐอเมริกา (หรือที่ใดในอาณาเขตของสหรัฐ) ซึ่งมีอาหาร เครื่องดื่ม หรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับร่างกาย เช่น เครื่องสำอาง องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ United States Food and Drug Administration (FDA) กำหนดให้ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนที่เที่ยวบินจะมาถึงสหรัฐอเมริกา

ต่อไปนี้คือทางเลือกสำหรับผู้โดยสาร:

  • นำสิ่งของดังกล่าวออกจากหีบห่อคาร์โก้
  • บรรจุสิ่งของเหล่านั้นลงสัมภาระเช็คอินหรือถือขึ้นเครื่อง หมายเหตุ: อาจมีค่าธรรมเนียมสัมภาระเกิน
  • จัดส่งในลักษณะสัมภาระรับฝากโดยปฏิบัติตามระเบียบการแจ้งล่วงหน้าของ FDA

 หากท่านไม่มั่นใจ โปรดงดส่งสิ่งของในลักษณะสัมภาระรับฝากหรือคาร์โก้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หมวดสัมภาระเกิน (Unaccompanied Baggage PDF document) ที่แจ้งนโยบายนี้ไว้อย่างครบถ้วน หรือไปที่เว็บไซต์ของ FDA 

สัมภาระรับฝากที่ออกจากสหรัฐอเมริกา

ตามข้อกำหนดของ TSA สายการบินแอร์นิวซีแลนด์ไม่สามารถรับสัมภาระรับฝากที่ออกจากสหรัฐอเมริกาไว้ได้ ผู้โดยสารมีทางเลือกดังนี้

  • เช็ค-อินเป็นกระเป๋าส่วนเพิ่มไปกับเที่ยวบิน
  • ติดต่อบริษัทขนส่งเพื่อช่วยดำเนินการจัดส่งกระเป๋า

ค่าธรรมเนียมสัมภาระรับฝาก

ขณะนี้ หน่วยงานดำเนินพิธีการศุลกากรของประเทศนิวซีแลนด์กำหนดให้คาร์โก้ทั้งหมดที่ออกจากประเทศนิวซีแลนด์ต้องผ่านการตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงสัมภาระรับฝาก ทั้งนี้ คาร์โก้ของสายการบินแอร์นิวซีแลนด์สามารถอำนวยความสะดวกในการดำเนินพิธีศุลกากรแทนท่านได้ โดยมีค่าธรรมเนียมการบริการ NZD $30

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดส่งกระเป๋าส่วนเพิ่มทางคาร์โก้ โปรดูที่หมวดคาร์โก้