การเดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง
(Travelling with pets)

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการขนส่งสัตว์เลี้ยงของท่านไปยังปลายทางใหม่โดยสายการบินแอร์นิวซีแลนด์

เที่ยวบินภายในนิวซีแลนด์

สายการบินแอร์นิวซีแลนด์อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงในบ้าน เช่น แมวและสุนัข (ยกเว้นสัตว์ที่ขนส่งเพื่อผลกำไร เช่น สุนัขแข่งพันธุ์เกรย์ฮาวด์) และนกเลี้ยงในกรงขนาดเล็ก เดินทางไปกับเที่ยวบินในลักษณะสัมภาระโหลดใต้เครื่องได้ในบริการเที่ยวบินภายในประเทศทั้งหมด

หมายเหตุ: หากท่านต้องการขนส่งสัตว์เลี้ยงในบ้านหรือปศุสัตว์ชนิดใดๆ หรือท่านต้องการให้ขนส่งสัตว์เลี้ยงแบบสัมภาระรับฝาก โปรดดูที่หมวดคาร์โก้

เนื่องด้วยพื้นที่ที่จำกัดของบริการ Air New Zealand Link (เที่ยวบินหมายเลข 5000 และ 8000) แต่ละเที่ยวบินจะรับขนส่งสัตว์ในกรงในลักษณะสัมภาระโหลดใต้เครื่องได้เพียงหนึ่งชิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน หากท่านต้องการขนส่งกรงบรรจุสัตว์เลี้ยงมากกว่าหนึ่งกรง ท่านต้องจองพื้นที่ล่วงหน้าให้สัตว์เลี้ยงของท่านเดินทางในลักษณะของคาร์โก้

สายการบินแอร์นิวซีแลนด์ได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำตามข้อกำหนดของ IATA Live Animal Regulations ซึ่งเป็นประกาศรายปีที่ครอบคลุมการยอมรับ การบรรจุ การติดฉลาก และการจัดการสัตว์เพื่อขนส่งทางอากาศ และเราต้องดำเนินการโดยมั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว สัตว์ตัวโตเต็มวัยจำนวนสูงสุดสองตัวที่แต่ละตัวมีน้ำหนักเทียบเท่า 14 กก. อาจจัดให้อยู่ในกรงเดียวกันเพื่อขนส่งทางอากาศได้ สัตว์มากกว่าหนึ่งตัวที่มีน้ำหนักเกิน 14 กก. ต้องเดินทางในกรงแยกจากกัน สัตว์ที่มีอายุไม่เกินหกเดือนที่เกิดในครอกเดียวกันอาจบรรจุในกรงเดียวกันได้ถึงสามตัว

สัตว์แต่ละตัว กรงแต่ละกรงที่ผ่านการเช็ค-อินแล้วจะมีหน่วยนับเป็น ‘ชิ้น’ ของสัมภาระ และค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินอาจมีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับกระเป๋าส่วนเพิ่มที่เกินจากจำนวนที่อนุญาต นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินหรือค่าสัมภาระเพิ่มแบบชำระเงินล่วงหน้าแล้ว ยังอาจมีค่าธรรมเนียมขนส่งสัตว์ ซึ่งจะเรียกเก็บที่สนามบินในวันที่เดินทาง  ค่าธรรมเนียมขนส่งสัตว์เป็นไปเพื่อจุดประสงค์ดังนี้:

  • การปฏิบัติพิเศษที่จำเป็นต่อสัตว์เลี้ยงเพื่อรับประกันความปลอดภัย
  • พื้นที่เสริมที่ต้องใช้ในการยึดกรงเข้ากับเครื่องบิน ซึ่งอาจกระทบต่อความสามารถของสายการบินในการขนส่งสัมภาระอื่นๆ หรือคาร์โก้

ค่าธรรมเนียมการขนส่งสัตว์เลี้ยง

  • ไม่เกิน 25 กก: NZD $75
  • ตั้งแต่ 26 กก.ขึ้นไป: NZD $100

ค่าธรรมเนียมเหล่านี้มีผลหากท่านนำสัตว์เลี้ยงเดินทางด้วยในลักษณะสัมภาระโหลดใต้เครื่องที่ทำการบินภายในประเทศ หากการขนส่งสัตว์เลี้ยงส่งผลให้สัมภาระของท่านเกินข้อกำหนดสัมภาระอนุญาต ท่านสามารถชำระค่ากระเป๋าส่วนเพิ่ม (Extra bag) ล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ดี ค่าธรรมเนียมขนส่งสัตว์เลี้ยงจะเรียกเก็บที่สนามบินเท่านั้น หากท่านเลือกที่จะไม่ชำระเงินสำหรับกระเป๋าส่วนเพิ่มล่วงหน้า ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมสัมภาระเกิน (Excess baggage charge) และค่าธรรมเนียมขนส่งสัตว์เลี้ยงที่สนามบิน

เพื่อให้เราดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านได้อย่างเหมาะสม พนักงานของเราจะนำกรงโหลดใต้เครื่องบินโดยเร็วที่สุด สัตว์เลี้ยงของท่านจะได้รับการนำออกจากเครื่องบินและไปยังบริเวณรับกระเป๋า ซึ่งหมายถึงสัตว์เลี้ยงของท่านจะไปถึงบริเวณรับกระเป๋าหลังจากที่สัมภาระอื่นๆ ได้ถูกทำเลียงออกมาจากเครื่องบินแล้ว

โปรดแจ้งให้ตัวแทนผู้สำรองตั๋วโดยสารของท่านทราบในขณะสำรองที่นั่งหากท่านต้องการนำสัตว์เลี้ยงเดินทางไปพร้อมเที่ยวบินด้วย หรือท่านอาจติดต่อเราโดยตรงที่โทร. 0800 737 000 ทั้งนี้ พึงทราบว่าการขนส่งสัตว์เลี้ยงขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่มีบนเครื่องบิน และเราขอแนะนำให้ท่านนำสัตว์เลี้ยงมาเช็ค-อินล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเวลาเดินทางของเที่ยวบินภายในประเทศ

สายการบินแอร์นิวซีแลนด์มีมาตรฐานที่แน่วแน่ในการขนส่งสัตว์ (Transportation of animals)เพื่อให้มั่นใจในความสบายและปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงตลอดการเดินทาง มาตรฐานเหล่านี้มีการตรวจสอบโดยสายการบินอยู่เสมอเพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์เลี้ยงของท่านจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุด

กรงควรผลิตจากพลาสติกชนิดแข็งพิเศษ ไม้ หรือวัสดุที่แข็งแรงเทียบเท่า ไม้ชนิดไฟเบอร์บอร์ดหรือลวดไม่เหมาะสมกับการขนส่งทางอากาศ 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของ IATA กรงต้องมีขนาดที่เหมาะสมเพื่อให้สัตว์นอนราบ นั่ง ยืน และหมุนตัวได้อย่างง่ายดาย โดยกรงต้องสะอาด ไม่รั่วซึม ระบายอากาศได้ดี และมีวิธีเปิดได้มากกว่าหนึ่งทาง เจ้าหน้าที่สนามบินมักใช้สายเคเบิลมัดกรงอีกชั้นหากจำเป็น

ข้อกำหนดของกรง

ข้อกำหนดเกี่ยวกับกรงของสายการบินแอร์นิวซีแลนด์มีไว้เพื่อการขนส่งสัตว์เลี้ยงของท่านอย่างปลอดภัยตลอดการเดินทาง

กรงที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดที่ระบุดังต่อไปนี้จะไม่สามารถนำไปด้วยในลักษณะสัมภาระโหลดใต้เครื่องได้

วัสดุยึดกรง

ตัวยึดระหว่างส่วนครึ่งบนกับครึ่งล่างของกรงพลาสติกเนื้อแข็งต้องเป็นชนิดเกลียวหรือชนิดอื่นที่ปิดได้สองขั้นตอน (เช่น สกรูและหน้าปัด) เพื่อให้มั่นใจว่าวัสดุยึดกรงมั่นคง

กรงพลาสติกเนื้อแข็งชนิดมีตัวยึดระหว่างส่วนครึ่งบนและครึ่งล่างไม่สามารถใช้ได้ ยกเว้นมีเกลียว/สกรูติดตั้งในแต่ละมุม โดยที่ส่วนล่างของกรงแต่ละด้านมีติดตั้งไว้อย่างน้อยหนึ่งตัว หากกรงของท่านยาวเกิน 60 ซม ด้านล่างของกรงต้องมีเกลียวอย่างน้อยด้านละสองจุด

สายการบินไม่รับกรงชนิดใช้สายรัด เนื่องจากไม่สามารถปิดกรงได้อย่างมั่นคงเพียงพอ

วัสดุล็อคประตูกรง

สำหรับกรงพลาสติกเนื้อแข็ง บานพับประตูและน็อตยึดต้องติดลึกเข้าไปในกรงอย่างน้อย 1.6 ซม. (0.6 นิ้ว) ห่างจากขอบกรงแนวนอนเหนือและใต้ประตูที่น็อตยึดติดตั้งอยู่

ในระยะ 3 ซม. (1.2 นิ้ว) ของประตู ไม่ว่าทั้งเกลียว/สกรูหรือสายเคเบิลต้องสามารถใช้ยึดกรงได้เพื่อความมั่นคงของประตู

ประตูกรงต้องเสริมความแข็งแรงด้วยสายเคเบิลทั้งสี่มุมได้เพื่อป้องกันไม่ให้ประตูถูกสัตว์ทำลายจนเปิดออกได้ 

ประตูที่ใช้คลิปล็อคชนิดข้องอบริเวณขายึดไม่สามารถใช้ได้กับเที่ยวบินของแอร์นิวซีแลนด์

สายรัดเคเบิล

การใช้สายรัดเคเบิลร้อยมัดบริเวณช่องระบายอากาศไม่สามารถทำได้ตามข้อกำหนดของ IATA Live Animals Regulations เนื่องจากพื้นผิวหรือขอบมุมที่เกิดขึ้นอาจทำให้สัตว์กัดแทะหรือข่วนได้

หากมีการใช้สายรัดเคเบิล สายต้องไม่ถูกตัดสั้น การตัดสายเคเบิลให้สั้นจะส่งผลให้เกิดขอบคมที่อาจทำให้สัตว์เลี้ยงของท่านบาดเจ็บ

กรงแบบพับได้

สายการบินแอร์นิวซีแลนด์ไม่รับกรงชนิดพับได้ในการขนส่งสัตว์เลี้ยงไปกับเที่ยวบิน

ขนาดของกรง

ขนาดต่อไปนี้คือขนาดสูงสุดสำหรับกรงสัตว์เลี้ยงที่จะขนส่งในลักษณะสัมภาระโหลดใต้เครื่อง พึงทราบว่าควรตรวจสอบชนิดของเครื่องบินก่อนสำรองตั๋วโดยสารภายในประเทศกับแอร์นิวซีแลนด์:

  • A320: สูง 97 ซม (38 นิ้ว) x กว้าง 79ซม (31 นิ้ว) x ยาว 13ซม (52 นิ้ว)
  • ATR72:สูง 100 ซม (40 นิ้ว) x กว้าง 60ซม (24 นิ้ว) x ยาว 100ซม (40 นิ้ว)
  • Q300: สูง 82 ซม (32 นิ้ว) x กว้าง 75ซม (30 นิ้ว) x ยาว 120ซม (47 นิ้ว)

หมายเหตุ เครื่องรุ่น ATR72 และ Q300 อาจมีการสลับการใช้งานกันโดยมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาสั้นๆ

ตัวอย่างกรง

Acceptable latching mechanism - bolt tighten fastening.

 

วัสดุยึดกรงที่ใช้ได้: ชนิดเกลียวบิดเพื่อล็อค

Acceptable latching mechanism - 2 stage locking mechanism.

 

วัสดุยึดกรงที่ใช้ได้: ชนิดล็อคสองขั้นตอน - สกรูทางซ้ายมือต้องคลายก่อนหน้าปัดจะหมุนได้

Cage accepted by airport staff.

 

ลักษณะการยึดประตูกรงที่ใช้ได้: สายเคเบิลยึดกับมุมกรงทั้งสี่ด้านได้

Acceptable door reinforcement.

 

ลักษณะการยึดประตูกรงที่ใช้ได้: สายเคเบิลยึดแน่นกับมุมกรงได้อย่างมั่นคง

Acceptable door reinforcement within 3cm of cage door.

 

ลักษณะการยึดประตูกรงที่ใช้ได้: บานประตูติดตั้งอย่างแน่นหนาลึกเข้าไป 3 เซนติเมตรจากปากกรง

Unacceptable latching mechanism.

 

วัสดุยึดกรงที่ใช้ไม่ได้: กรงตามภาพไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากบริเวณขายึดมีเพียงคลิปล็อคชนิดข้องอ และไม่มีช่องทางในการยึดส่วนครึ่งบนและครึ่งล่างของกรงเข้าด้วยกัน

Unacceptable door reinforcement

 

ลักษณะการยึดประตูกรงที่ใช้ไม่ได้: กรงตามภาพไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากไม่มีเกลียวล็อค/สกรูที่ช่วยยึดส่วนครึ่งบนและครึ่งล่างของกรงเข้าด้วยกัน รวมถึงมุมและตลอดแนวด้านข้างของกรง

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

เที่ยวบินระหว่างประเทศไม่มีบริการขนส่งสัตว์เลี้ยงในลักษณะสัมภาระโหลดใต้เครื่อง แต่ต้องขนส่งไปกับคาร์โก้ และต้องสำรองพื้นที่ขนส่งกับผู้ขนส่งสัตว์เลี้ยงที่ได้รับอนุญาต (Approved pet transporter) จากแอร์นิวซีแลนด์ หรือตัวแทนของ IATA เท่านั้น ทั้งนี้ เรามีบริการขนส่งสัตว์เฉพาะในบางเที่ยวบินสู่ปลายทางบางแห่งเท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หมวดการขนส่งสัตว์เลี้ยงระหว่างประเทศด้วยคาร์โก้ (International cargo pets section)