การเดินทางพร้อมเซลล์เชื้อเพลิง

ข้อมูลส่วนนี้เกี่ยวข้องกับการเดินทางด้วยเที่ยวบินของแอร์นิวซีแลนด์พร้อมเซลล์เชื้อเพลิงที่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์เคลื่อนที่ เช่น กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและกล้องวิดีโอ

แบตเตอรี่และแบตเตอรี่แบงค์ไม่จัดเป็นเซลล์เชื้อเพลิง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางพร้อมแบตเตอรี่ โปรดดูที่หมวดวัตถุหวงห้ามและจำกัดสำหรับสัมภาระโหลดใต้เครื่อง (Checked-in baggage) และสัมภาระถือขึ้นเครื่อง (Carry-on baggage)  

สิ่งที่หวงห้าม

ต่อไปนี้คือรายการวัตถุหวงห้าม 

 • เซลล์เชื้อเพลิงที่จ่ายไฟเฉพาะแก่แบตเตอรี่ของอุปกรณ์
 • เซลล์เชื้อเพลิงที่จ่ายไฟแก่แบตเตอรี่ของอุปกรณ์ที่ไม่ได้เปิดใช้งานอยู่
 • เซลล์เชื้อเพลิงสำรองเกินสองหน่วยที่ถือโดยผู้โดยสารท่านเดียว
 • เซลล์เชื้อเพลิงที่มีเชื้อเพลิงอยู่ภายในสัมภาระโหลดใต้เครื่อง (แต่คุณสามารถถือขึ้นเครื่องได้)
 • การเติมเชื้อเพลิงซ้ำบนเครื่องบิน ยกเว้นกรณีการติดตั้งเซลล์สำรองลงในอุปกรณ์
 • เซลล์เชื้อเพลิงหรือเซลล์สำรองใดๆ ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดด้านล่าง

ข้อกำหนดของเซลล์เชื้อเพลิงและเซลล์สำรอง

เซลล์เชื้อเพลิงต้องเป็นชนิดที่ไม่จ่ายไฟแก่แบตเตอรี่เมื่ออุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ไม่เปิดใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถนำไปพร้อมเที่ยวบินได้ ไม่ว่าในลักษณะสัมภาระโหลดใต้เครื่องหรือถือขึ้นเครื่อง เซลล์เชื้อเพลิงหรือเซลล์สำรองต้องมีคุณสมบัติตรงกับข้อกำหนด 

เครื่องหมายกำกับ

เซลล์เชื้อเพลิงและเซลล์สำรองแต่ละชิ้นต้องมีเครื่องหมายที่กำกับโดยผู้ผลิตดังนี้

 • ใบรับรองที่ตรงตามมาตรฐาน IEC 62282-6-100 Ed รวมถึงการแก้ไขครั้งที่ 1
 • ปริมาณสูงสุดและชนิดของเชื้อเพลิงที่บรรจุ
 • คำอธิบายกำกับ 'APPROVED FOR CARRIAGE IN AIRCRAFT CABIN ONLY' (อนุญาตให้ใช้ในห้องโดยสารของเครื่องบินเท่านั้น)

ชนิดของเชื้อเพลิง

ชนิดของเชื้อเพลงที่อนุญาต

 • ของเหลวติดไฟ
 • สารกัดกร่อน
 • ก๊าซเหลวติดไฟ
 • สารที่ตอบสนองต่อน้ำ
 • ไฮโดนเจนในโลหะไฮไดรด์

ปริมาณของเชื้อเพลิง

สายการบินไม่อนุญาตให้นำเซลล์เชื้อเพลิงที่มีเชื้อเพลิงอยู่ภายในบรรจุในสัมภาระโหลดใต้เครื่องได้ แม้เซลล์สำรองจะได้รับอนุญาตให้นำไปด้วยโดยบรรจุในสัมภาระโหลดใต้เครื่องและสัมภาระถือขึ้นเครื่อง (มากที่สุดสองหน่วยต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน)

สำหรับเชื้อเพลิงแต่ละชนิด ต่อไปนี้คือปริมาณสูงสุดที่อนุญาตสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงหรือเซลล์สำรอง 

 • ของเหลว, 200 มล
 • ของแข็ง, 200 ก
 • ก๊าซเหลวในลักษณะต่อไปนี้:
 • เซลล์เชื้อเพลิงหรือเซลล์สำรองชนิดอโลหะ 120 มล
 • เซลล์เชื้อเพลิงหรือเซลล์สำรองชนิดโลหะ 200 มล

สำหรับไฮโดนเจนในโลหะไฮไดรด์ เซลล์เชื้อเพลิงต้องมีน้ำเป็นส่วนประกอบไม่เกิน 120 มล