กระเป๋าโหลดใต้เครื่องที่มีปัญหา
(Mishandled checked baggage)

แม้สายการบินได้พยายามพัฒนาตลอดเวลาหลายปีมานี้ แต่ในบางครั้ง กระเป๋าโหลดใต้เครื่องอาจมาถึงล่าช้า เสียหาย หรือผิดพลาดได้

ต่อไปนี้คือคำแนะนำของเราเพื่อการแก้ปัญหาที่ทันท่วงที

หากกระเป๋าของท่านมาไม่ถึง 

ทางเราขออภัยสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น โปรดมั่นใจว่าโดยปกติแล้ว กระเป๋าที่มีปัญหาเกือบทั้งหมดมีการนำส่งคืนเจ้าของอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทางเราจะติดต่อไปยังท่านภายในวันเดียวกันเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

เพื่อให้การคืนสัมภาระเป็นไปอย่างรวดเร็ว ต่อไปนี้คือสิ่งที่ท่านควรทำเมื่อพบปัญหา:

  • ตรวจสอบสถานะของสัมภาระ ซึ่งทำได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันด้วยบริการติดตามสัมภาระออนไลน์ของเรา ทั้งนี้ โปรดทราบว่าท่านต้องใช้หมายเลขอ้างอิงที่ได้รับ (airline file reference number) ในการแจ้งสัมภาระสูญหาย
  • สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการต่อเที่ยวบินภายในประเทศ โปรดแจ้งผ่านอีเมลหรือโทรศัพท์ไปยังฝ่ายงานบริการสัมภาระ (Baggage services office) ที่เกี่ยวข้อง พร้อมแจ้งหมายเลขอ้างอิงและชื่อของท่าน ภายใน 21วันหลังวันที่เดินทางถึง
  • สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ โปรดส่งอีเมลไปยังฝ่ายงานบริการสัมภาระ (Baggage services office) ที่เกี่ยวข้อง พร้อมแจ้งหมายเลขอ้างอิงและชื่อของท่าน ภายใน 30 วันหลังวันที่เดินทางถึง
  • โปรดเก็บใบรับแจ้งสัมภาระมีปัญหาที่ได้รับจากฝ่ายงานบริการสัมภาระไว้เป็นหลักฐาน
  • โปรดเก็บใบรับไว้เพื่อใช้งานในกรณีฉุกเฉินหรือเพื่อรับสิ่งของทดแทน
  • โปรดเก็บตั๋วโดยสาร ใบรับกระเป๋าและต้นขั้วค่าธรรมเนียมกระเป๋าส่วนเพิ่มไว้เป็นหลักฐาน 

ทางเราจะติดต่อท่านโดยเร็วที่สุดเมื่อติดตามกระเป๋าของท่านพบเพื่อนำส่งไปยังที่อยู่ที่แจ้งไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระเบียบของศุลกากรและการกักกัน 

ท่านอาจเลือกที่จะรับข่าวสารผ่าน SMS และ/หรืออีเมลได้ และโปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าพนักงานบริการสัมภาระมีข้อมูลการติดต่อที่ถูกต้อง เช่น หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือที่อยู่อีเมล หากรายละเอียดการติดต่อมีการเปลี่ยนแปลง โปรดแจ้งฝ่ายงานบริการสัมภาระ (Baggage services office) ที่เกี่ยวข้อง หรือ บริการติดตามสัมภาระออนไลน์  (Online baggage tracing service)

ความช่วยเหลือของเราในช่วงเวลารอกระเป๋า 

หากท่านไม่ได้รับกระเป๋ากลับคืนภายใน 24 ชั่วโมง และท่านอยู่ห่างไกลจากเมืองอันเป็นถิ่นที่อยู่ของท่าน ท่านมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยฉุกเฉิน สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อ แจ้งฝ่ายงานบริการสัมภาระ (Baggage services office)  ที่เกี่ยวข้อง หรือ บริการติดตามสัมภาระออนไลน์  (Online baggage tracing service) และหากท่านมีประกันภัยการเดินทาง โปรดตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของท่าน

หลังจาก 5 วันผ่านไป

หลังจาก 5 วันผ่านไป หากกระเป๋าของท่านยังสูญหาย โปรดกรอกแบบฟอร์มร้องเรียนที่ได้รับเมื่อท่านเดินทางมาถึง หรืออาจดาวน์โหลดแบบฟอร์มร้องเรียนและส่งอีเมลไปยังฝ่ายงานบริการสัมภาระของแอร์นิวซีแลนด์ (Air New Zealand baggage services office) ที่อยู่ใกล้ท่านที่สุด หากกระเป๋าของท่านยังติดตามไม่พบภายใน 21 วัน ทางเราจะดำเนินเรื่องร้องเรียนในขณะที่ติดตามสิ่งที่สูญหายต่อไป

นอกจากนี้ ท่านควรติดต่อผู้รับประกันภัยการเดินทางของท่านด้วย ทั้งนี้ ความรับผิดกรณีกระเป๋าสูญหายของสายการบินแอร์นิวซีแลนด์มีจำกัดตามอนุสัญญานานาชาติ และ พรบ. การขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน (Carriage of Goods Act) โปรดอ่านที่เงื่อนไขของสายการบิน (Conditions of carriage)  

การขอรับเงินชดเชยหากกระเป๋าเดินทางของท่านเสียหาย

โปรดรายงานความเสียหายทางอีเมลไปยังฝ่ายงานบริการสัมภาระ (Baggage services office) ที่อยู่ใกล้ท่านภายใน 7 วัน ทางเราจะประเมินข้อร้องเรียนของท่านและอาจมอบกระเป๋าใบใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากันทดแทนให้แก่ท่าน (หักค่าเสื่อมจากการใช้งาน) หรือดำเนินเรื่องร้องเรียนให้แก่ท่านตามพิกัดของความรับผิดชอบตามขอบเขต อ่านรายละเอียดที่เงื่อนไขของสายการบิน (Conditions of carriage)

กรอบเวลาในการรายงาน/ร้องเรียนกรณีกระเป๋าโหลดใต้เครื่องมาถึงล่าช้า สูญหายหรือเสียหาย 

ท่านต้องรายงานกรณีกระเป๋าโหลดใต้เครื่องมาถึงล่าช้าหรือเสียหายเป็นลายลักษณ์อักษรภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

ภายในประเทศ (ไม่มีเที่ยวบินต่อไปยังปลายทางระหว่างประเทศ)

  • 30 วันในกรณีเสียหาย สูญหาย หรือถูกทำลายเฉพาะส่วนหนึ่งของสิ่งที่อยู่ภายในกระเป๋า
  • 21 วันนับตั้งแต่การสูญหายของสิ่งของทั้งหมดนับจากวันที่เดินทางมาถึง

ระหว่างประเทศ

  • ในกรณีกระเป๋าเดินทางเสียหาย ท่านต้องแจ้งเหตุโดยเร็วที่สุดหลังได้รับกระเป๋า และอย่างช้าต้องไม่เกิน 7 วัน
  • ในกรณีล่าช้า ภายใน 21 วันนับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับกระเป๋าเดินทาง

อ่านรายละเอียดที่เงื่อนไขของสายการบิน (Conditions of carriage)

ทรัพย์สินสูญหาย 

ในบางครั้ง ผู้โดยสารได้ลืมหรือทำทรัพย์สินตกหล่นไว้บนเครื่องบิน ที่เลาจน์ของสายการบิน หรือในสนามบิน

ต่อไปนี้คือคำแนะนำของเราเพื่อการแก้ปัญหาที่ทันท่วงที

กรณีที่ท่านลืมหรือทำทรัพย์สินตกหล่นไว้บนเครื่องบินหรือที่เลาจน์ของสายการบิน

หากท่านลืมหรือทำทรัพย์สินตกหล่นไว้ที่เลาจน์ของสายการบินหรือบนเครื่องบิน โปรดกรอกแบบฟอร์มรายงานทรัพย์สินสูญหาย (Lost property report) ออนไลน์

ทางเราจะพยายามช่วยค้นหาทรัพย์สินของท่านในทุกทาง โปรดแจ้งทางเราหากท่านต้องการจดหมายรับรองเพื่อแจ้งเหตุแก่บริษัทประกันภัย ทางเราจะเก็บสิ่งที่พบไว้เป็นเวลาหนึ่งเดือน โดยท่านต้องยืนยันความเป็นเจ้าของและแสดงหลักฐานภาพถ่ายประจำตัวในขณะมารับสิ่งของดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อเราพบสิ่งของของท่าน เราจะติดต่อท่านพร้อมแจ้งวิธีรับสิ่งของคืน

กรณีที่ท่านลืมหรือทำทรัพย์สินตกหล่นไว้ในสนามบิน 

หากท่านลืมหรือทำทรัพย์สินตกหล่นไว้บริเวณประตูก่อนขึ้นเครื่อง (gate) หรือเคาน์เตอร์เช็ค-อิน หรือที่อื่นในสนามบิน โปรดติดต่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารดูแลสนามบินดังกล่าว