เงื่อนไขค่าโดยสารประเภท Global Saver

ชั้น Economy / ชั้น Premium Economy

สำหรับเที่ยวบินที่ออกจากสิงคโปร์ อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย หรือเวียดนาม
(เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น)

รายการสะสมไมล์ Frequent Flyer / Airpoints™

 • สะสมไมล์ได้สำหรับรายการ Airpoints Dollars และ Status Points
 • รายการสะสมไมล์/คะแนนร่วมกับสายการบินพันธมิตรอาจได้รับสิทธิ์เช่นกัน
 • สำหรับข้อมูลทั้งหมด โปรดดูที่เว็บไซต์ airnewzealand.com.sg/airpoints หรือตรวจสอบกับโปรแกรมสะสมไมล์ของท่าน

การยกเลิก

สำหรับตั๋วที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 มีนาคม 2561

 • ชั้น Economy (Booking class V/Q/H)– มีค่าธรรมเนียมยกเลิก 200 เหรียญสหรัฐเฉพาะตั๋วทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้งานเท่านั้น ตั๋วที่ใช้แล้วบางส่วนจะไม่สามารถคืนได้
 • ชั้น Premium Economy (Booking class O/A)– มีค่าธรรมเนียมยกเลิก 200 เหรียญสหรัฐเฉพาะตั๋วทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้งานเท่านั้น สำหรับตั๋วที่ใช้แล้วบางส่วน เงินคืนจะมีผลเฉพาะเมื่อมีส่วนที่เหลือหลังหักลบค่าโดยสาร (เท่ากันหรือมากกว่ารหัสของ class) ของระยะที่ใช้ตั๋วเดินทางไปแล้ว บวกค่าธรรมเนียมยกเลิก

สำหรับตั๋วที่ออกก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2561

 • ชั้น Economy (Booking class V/Q/H)– มีค่าธรรมเนียมยกเลิก 150 เหรียญสหรัฐเฉพาะตั๋วทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้งานเท่านั้น ตั๋วที่ใช้แล้วบางส่วนจะไม่สามารถคืนได้
 • ชั้น Premium Economy (Booking class O)– มีค่าธรรมเนียมยกเลิก 150 เหรียญสหรัฐเฉพาะตั๋วทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้งานเท่านั้น สำหรับตั๋วที่ใช้แล้วบางส่วน เงินคืนจะมีผลเฉพาะเมื่อมีส่วนที่เหลือหลังหักลบค่าโดยสาร (เท่ากันหรือมากกว่ารหัสของ class) ของระยะที่ใช้ตั๋วเดินทางไปแล้ว บวกค่าธรรมเนียมยกเลิก
 • ชั้น Premium Economy (Booking class A)– ตั๋วโดยสารไม่สามารถคืนได้

ข้อยกเว้นของตั๋วประเภทไม่สามารถคืนเงินได้ และ/หรือค่าปรับการยกเลิกตั๋ว กรณีผู้โดยสารหรือสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต

หมายเหตุ: เงินคืนเต็มจำนวนของตั๋วที่ยังไม่ได้ใช้ในกรณีที่มีการเสียชีวิตของผู้โดยสาร หรือสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลใดที่สำรองตั๋วเพื่อเดินทางไปพร้อมผู้โดยสาร หรือสมาชิกในครอบครัวของบุคคลใดที่สำรองตั๋วเพื่อเดินทางไปพร้อมผู้โดยสาร ทั้งนี้ “สมาชิกในครอบครัว” รวมถึง “คู่สมรส บุตร (รวมถึงบุตรในอุปการะ) บิดาหรือมารดา พี่ชาย น้องสาว ปู่ ย่า ตา ยาย หลาน บิดาหรือมารดาโดยการสมรส พี่ชายโดยการสมรส น้องสาวโดยการสมรส บุตรชายโดยการสมรส บุตรสาวโดยการสมรส”

ค่าธรรมเนียมการไม่มาแสดงตัวเพื่อเช็คอิน (No Show)

 • ชั้น Economy (Booking class V/Q/H) – มีค่าปรับ 100 เหรียญสหรัฐ การยกเลิกไม่สามารถทำได้ และมีค่าบริการ
 • ชั้น Premium Economy (Booking class O/A) – มีค่าปรับ 200 เหรียญสหรัฐ การยกเลิกไม่สามารถทำได้ และมีค่าบริการ

การเปลี่ยนแปลง/ข้อจำกัด

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องดำเนินการก่อนวันที่ออกตั๋ว ทั้งนี้ อาจต้องชำระเงินเพิ่มหากค่าโดยสารเดิมไม่สามารถใช้อ้างอิงได้ในปัจจุบัน ตั๋วโดยสารไม่สามารถโอนไปยังบุคคลอื่นได้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ อาจมีค่าธรรมเนียมบริการ ระเบียบด้านค่าโดยสารอัตราโปรโมชั่นอาจต่างกันและอาจแทนที่อัตราค่าโดยสารของตั๋วที่มีราคาต่ำกว่า

สำหรับตั๋วที่ออกใน/หลังจากวันที่ 1 มีนาคม 2561

 • ชั้น Economy (Booking class V/Q/H) และ Premium Economy (Booking class O/A)–  มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง 50 เหรียญสหรัฐต่อตั๋วหนึ่งใบ และต้องชำระส่วนต่างของค่าโดยสาร

สำหรับตั๋วที่ออกก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2561

 • ชั้น Economy (Booking class V/Q/H) และ Premium Economy (Booking class O)–  มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง 40 เหรียญสหรัฐต่อตั๋วหนึ่งใบ และต้องชำระส่วนต่างของค่าโดยสาร
 • ชั้น Premium Economy (Booking class A)–  มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง 60 เหรียญสหรัฐ และต้องชำระส่วนต่างของค่าโดยสาร

สัมภาระอนุญาต

 • ชั้น Economy – 2 ชิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน (น้ำหนักสูงสุด 23 กก.ต่อชิ้น) ข้อกำหนดมีผลเฉพาะต่อเที่ยวบินออกจากสิงคโปร์ไปยังนิวซีแลนด์
 • ชั้น Economy – 1 ชิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน (น้ำหนักสูงสุด 23 กก.) ข้อกำหนดมีผลเฉพาะต่อเที่ยวบินไปยังหมู่เกาะแปซิฟิก อเมริกาใต้ เที่ยวบินภายในประเทศนิวซีแลนด์ และเที่ยวบินออกจากอินโดนีเซีย อินเดีย ไทยและเวียดนาม
 • ชั้น Premium Economy 2 ชิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน (น้ำหนักสูงสุด 23 กก.ต่อชิ้น)