เงื่อนไขค่าโดยสารประเภท Global Business

ชั้น Business / ชั้น Business Premier

สำหรับเที่ยวบินที่ออกจากสิงคโปร์ อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย หรือเวียดนาม
(เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น)

รายการสะสมไมล์ Frequent Flyer / Airpoints™

 • สะสมไมล์ได้สำหรับรายการ Airpoints Dollars และ Status Points
 • รายการสะสมไมล์/คะแนนร่วมกับสายการบินพันธมิตรอาจได้รับสิทธิ์เช่นกัน
 • สำหรับข้อมูลทั้งหมด โปรดดูที่เว็บไซต์ airnewzealand.com.sg/airpoints หรือตรวจสอบกับโปรแกรมสะสมไมล์ของท่าน

การยกเลิก

สำหรับตั๋วที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 มีนาคม 2561

 • ชั้น Business Premier (Booking class C/D/Z) – มีค่าธรรมเนียมยกเลิก 200 เหรียญสหรัฐเฉพาะตั๋วทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้งานเท่านั้น สำหรับตั๋วที่ใช้แล้วบางส่วน เงินคืนจะมีผลเฉพาะเมื่อมีส่วนที่เหลือหลังหักลบค่าโดยสาร (เท่ากันหรือมากกว่ารหัสของ class) ของระยะที่ใช้ตั๋วเดินทางไปแล้ว บวกค่าธรรมเนียมยกเลิก 200 เหรียญสหรัฐ
 • ชั้น Business Saver (Booking class J) – ไม่สามารถรับเงินคืนได้

สำหรับตั๋วที่ออกก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2561

 • ชั้น Business Premier (Booking class C/D/Z)– มีค่าธรรมเนียมยกเลิก 150 เหรียญสหรัฐเฉพาะตั๋วทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้งานเท่านั้น สำหรับตั๋วที่ใช้แล้วบางส่วน เงินคืนจะมีผลเฉพาะเมื่อมีส่วนที่เหลือหลังหักลบค่าโดยสาร (เท่ากันหรือมากกว่ารหัสของ class) ของระยะที่ใช้ตั๋วเดินทางไปแล้ว
 • ชั้น Business Saver (Booking class J)– มีค่าธรรมเนียมยกเลิก 300 เหรียญสหรัฐเฉพาะตั๋วทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้งานเท่านั้น สำหรับตั๋วที่ใช้แล้วบางส่วน เงินคืนจะมีผลเฉพาะเมื่อมีส่วนที่เหลือหลังหักลบค่าโดยสาร (เท่ากันหรือมากกว่ารหัสของ class) ของระยะที่ใช้ตั๋วเดินทางไปแล้ว

ข้อยกเว้นของตั๋วประเภทไม่สามารถคืนเงินได้ และ/หรือค่าปรับการยกเลิกตั๋ว กรณีผู้โดยสารหรือสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต

หมายเหตุ: เงินคืนเต็มจำนวนของตั๋วที่ยังไม่ได้ใช้ในกรณีที่มีการเสียชีวิตของผู้โดยสาร หรือสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลใดที่สำรองตั๋วเพื่อเดินทางไปพร้อมผู้โดยสาร หรือสมาชิกในครอบครัวของบุคคลใดที่สำรองตั๋วเพื่อเดินทางไปพร้อมผู้โดยสาร ทั้งนี้ “สมาชิกในครอบครัว” รวมถึง “คู่สมรส บุตร (รวมถึงบุตรในอุปการะ) บิดาหรือมารดา พี่ชาย น้องสาว ปู่ ย่า ตา ยาย หลาน บิดาหรือมารดาโดยการสมรส พี่ชายโดยการสมรส น้องสาวโดยการสมรส บุตรชายโดยการสมรส บุตรสาวโดยการสมรส”

ค่าธรรมเนียมการไม่มาแสดงตัวเพื่อเช็คอิน (No Show)

 • ชั้น Business Premier (Booking class C/D/Z) – มีค่าธรรมเนียมยกเลิก 300 เหรียญสหรัฐเฉพาะตั๋วทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้งานเท่านั้น สำหรับตั๋วที่ใช้แล้วบางส่วน เงินคืนจะมีผลเฉพาะเมื่อมีส่วนที่เหลือหลังหักลบค่าโดยสาร (เท่ากันหรือมากกว่ารหัสของ class) ของระยะที่ใช้ตั๋วเดินทางไปแล้ว บวกค่าธรรมเนียมยกเลิก 300 เหรียญสหรัฐ
 • ชั้น Business Saver (Booking class J) – ไม่สามารถรับเงินคืนได้

การเปลี่ยนแปลง/ข้อจำกัด

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องดำเนินการก่อนวันที่ออกตั๋ว ทั้งนี้ อาจต้องชำระเงินเพิ่มหากค่าโดยสาร เดิมไม่สามารถใช้อ้างอิงได้ในปัจจุบัน ตั๋วโดยสารไม่สามารถโอนไปยังบุคคลอื่นได้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ อาจมีค่าธรรมเนียมบริการ ระเบียบด้านค่าโดยสารอัตราโปรโมชั่นอาจต่างกันและอาจแทนที่อัตราค่าโดยสารของตั๋วที่มีราคาต่ำกว่า  

สำหรับตั๋วที่ออกใน/หลังจากวันที่ 1 มีนาคม 2561

 • ชั้น Business Premier (Booking class C/D/Z)–  เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยอาจต้องชำระส่วนต่างของค่าโดยสาร
 • ชั้น Business Saver (Booking class J)– มีค่าธรรมเนียมยกเลิก 250 เหรียญสหรัฐต่อตั๋วหนึ่งใบ และขึ้นอยู่กับส่วนต่างของค่าโดยสาร

สำหรับตั๋วที่ออกก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2561

 • ชั้น Business Premier (Booking class C/D/Z)–  เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และต้องชำระส่วนต่างของค่าโดยสาร

สัมภาระอนุญาต

 • ชั้น Business Premier – 3 ชิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน (น้ำหนักสูงสุด 23 กก.ต่อชิ้น)