สัญญาการขนส่ง

Last updated 7 November 2018

ภายใต้ข้อสัญญานี้ คําเหล่านี้มีความหมายดังต่อไปนี้

 • “ทางเรา” “ของเรา” “ตัวเรา” หรือ “เรา” หมายถึงบริษัท แอร์ นิวซีแลนด์ จำกัด
 • “ท่าน” “ของท่าน” “ตัวท่าน” หมายถึงบุคคลใดๆ ยกเว้นสมาชิกลูกเรือ ที่โดยสารหรือจะโดยสารเครื่องบินของเราตามที่ตั๋วโดยสารระบุไว้ (ดูเพิ่มเติมที่คำจำกัดความของ “ผู้โดยสาร”)

รหัสตัวย่อสายการบิน” หมายถึง รหัสสองหรือสามตัวอักษรซึ่งระบุถึงการขนส่งทางเครื่องบิน

ตัวแทนจำหน่าย” หมายถึง ตัวแทนขายตั๋วโดยสารแก่ผู้โดยสารที่ได้รับการแต่งตั้งโดยเราเพื่อเป็นตัวแทนในการจำหน่ายบริการขนส่งทางอากาศของเรา

สัมภาระ” หมายถึงวัตถุ สินค้าและทรัพย์สินส่วนตัวอื่นที่ติดตัวท่านระหว่างการเดินทาง ยกเว้นจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คำนี้ยังหมายถึงสัมภาระทั้งประเภทที่เช็คอินเพื่อโหลดใต้เครื่องและที่ไม่โหลดใต้เครื่อง

ใบรับสัมภาระ” หมายถึงส่วนใดๆ ของตั๋วโดยสารหรือเอกสารเดินทางอื่นที่ออกโดยเราหรือตัวแทนของเรา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขนส่งสัมภาระโหลดใต้เครื่องของท่าน

ป้ายระบุสัมภาระ” หมายถึง เอกสารใดๆ ที่ออกโดยเฉพาะเพื่อระบุรายละเอียดของสัมภาระโหลดใต้เครื่อง

บัตรที่นั่ง” หมายถึง เอกสารที่ออกให้แก่ท่าน ณ จุดเช็คอิน ซึ่งมอบสิทธิ์ให้แก่ท่านในการขึ้นเครื่องบินโดยสารและใช้งานที่นั่งที่ระบุไว้

บริษัทสายการบิน” หมายถึง บริษัทสายการบินอื่นนอกเหนือจากเรา

สัมภาระโหลดใต้เครื่อง” หมายถึง สัมภาระที่ทางเราได้รับสิทธิ์ครอบครองและที่เราได้ออกใบรับสัมภาระ

เที่ยวบินร่วม” หมายถึง เที่ยวบินที่ให้บริการโดยบริษัทสายการบินนอกเหนือไปจากผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องตามที่ทางเราระบุชื่อของเราหรือรหัสตัวย่อสายการบินไว้ในตั๋วโดยสารว่าเป็นบริษัทขนส่งทางอากาศสำหรับเที่ยวบินดังกล่าว

สัญญา” หมายถึง สัญญาการขนส่งเหล่านี้

บัตรโดยสารสำหรับการเดินทางที่มีจุดแวะพัก” หมายถึง ตั๋วโดยสารที่ออกให้แก่ท่านร่วมกับตั๋วโดยสารอื่นที่ใช้ประกอบกันเป็นสัญญาการขนส่งเดียว

คูปอง” หมายถึง ทั้งคูปองเที่ยวบินกระดาษและคูปองอิเล็กทรอนิกส์

ความเสียหาย” หมายถึง (ก) การเสียชีวิต การได้รับบาดเจ็บ หรือการบาดเจ็บทางกายอย่างอื่นของผู้โดยสาร หรือ (ข) การสูญหาย การสูญเสียบางส่วน การโจรกรรมหรือความเสียหายอื่นต่อสัมภาระ ซึ่งในแต่ละกรณีเกิดจากหรือเชื่อมโยงกับการขนส่งทางอากาศหรือบริการอื่นที่อาจเกิดกับการขนส่งทางอากาศ ซึ่งให้บริการโดยเราหรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง 

วัน” หมายถึง วันตามปฏิทิน ซึ่งรวมเจ็ดวันในแต่ละสัปดาห์ ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อระบุวัน วันที่ทำการแจ้งผู้โดยสารจะไม่ถูกนับและนอกจากนี้ เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อระบุระยะอายุของตั๋วโดยสาร วันที่ออกตั๋วหรือวันที่เที่ยวบินออกเดินทางจะไม่ถูกนับรวมกัน

คูปองอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง คูปองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเที่ยวบิน หรือเอกสารมีค่าอื่นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของเรา

ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง รายการ/ใบรับเงินที่ออกโดยเราหรือตัวแทน ซึ่งรวมถึงคูปองอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศสำคัญ และบัตรที่นั่ง

สหภาพยุโรป” หมายถึง รัฐต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปในปัจจุบัน ตามที่จัดตั้งตามสนธิสัญญาโรม 1957 (และที่ได้มีการแก้ไขในเวลาต่อมา)

คูปองเที่ยวบิน” หมายถึง ส่วนของตั๋วโดยสารที่ระบุหมายเหตุ “สำหรับใช้ผ่านทาง” หรือหมายถึงคูปองอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบุปลายทางเฉพาะที่ท่านได้รับสิทธิ์ในการโดยสาร

ประกาศสำคัญ” หมายถึง สรุปสาระสำคัญบางประการของสัญญานี้ที่แสดงบนตั๋วอิเล็กทรอนิกส์

การขนส่งระหว่างประเทศ” หมายถึง การขนส่งใดๆ ทางอากาศที่มีต้นทางและปลายทาง ไม่ว่าจะมีการหยุดพักระหว่างขนส่งหรือไม่ หรือเป็นไปเพื่อขนส่งสินค้าต่ออีกทอดหนึ่ง อยู่ภายในเขตแดนของสองประเทศ หรือภายในเขตแดนของประเทศใดประเทศหนึ่งหากมีข้อตกลงการหยุดพักภายในเขตแดนของอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงของทุกฝ่าย

รายการเดินทาง/ใบรับเงิน” หมายถึง เอกสารหนึ่งหรือเอกสารต่างๆ ที่ทางเราออกให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุชื่อผู้โดยสาร รายละเอียดการเดินทางและหมายเหตุต่างๆ

พิธีสารมอนทรีออล” หมายถึง อนุสัญญาเพื่อการทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ ลงนาม ณ เมืองมอนทรีออล เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2542 (ซึ่งในที่นี้เรียกว่า พิธีสารมอนทรีออล)

ผู้ให้บริการของเรา” หมายถึง ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องและรหัสเที่ยวบินร่วม

ผู้โดยสาร” หมายถึง บุคคลใด ยกเว้น สมาชิกลูกเรือ ที่โดยสารหรือจะโดยสารไปกับเครื่องบินตามที่ระบุในตั๋วโดยสาร (ดูเพิ่มเติมที่คำจำกัดความ “ท่าน” “ของท่าน” “ตัวท่าน”)

คูปองผู้โดยสาร” หรือ “ใบรับเงินผู้โดยสาร) หมายถึง ส่วนของตั๋วโดยสารที่ออกโดยเราหรือตัวแทนของเรา ซึ่งได้ทำเครื่องหมายดังกล่าวไว้ ซึ่งในที่สุดท่านเป็นผู้เก็บรักษา

ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง บริษัทย่อยของบริษัท แอร์ นิวซีแลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศนิวซีแลนด์หรือทรานส์-แทสมัน (ระหว่างออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) ในนามบริษัท แอร์ นิวซีแลนด์ จำกัด

บริการที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง เที่ยวบินในเครือข่ายของสายการบินแอร์ นิวซีแลนด์ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง

"SDR" หมายถึงสิทธิพิเศษการถอนเงินตามที่ International Monetary Fund ระบุไว้ในหมวดที่ 15.11

การแวะพัก” หมายถึง การหยุดพักที่ตกลงไว้ระหว่างการเดินทางของท่าน ณ เมืองที่อยู่ระหว่างต้นทางกับปลายทาง

ค่าธรรมเนียม” หมายถึง ค่าโดยสาร ค่าใช้จ่าย และ/หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งของสายการบินที่แจ้งไว้กับทางรัฐบาล

ตั๋วโดยสาร” หมายถึง ทั้งเอกสารที่ระบุเป็น “ตั๋วสำหรับผู้โดยสารและใบรับสัมภาระ” หรือ ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งออกตั๋วโดยเราหรือตัวแทนของเรา และรวมไว้ซึ่งสัญญาการขนส่ง ประกาศสำคัญ และคูปอง 

สัมภาระที่ไม่โหลดใต้เครื่อง” หมายถึง สัมภาระใดๆ ของท่าน นอกเหนือจากที่โหลดใต้เครื่อง

2.1  ทั่วไป

เว้นเสียแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาฉบับนี้ สัญญานี้มีผลบังคับใช้เฉพาะต่อเที่ยวบินหรือบางส่วนของเที่ยวบินที่ระบุชื่อสายการบินของเราหรือรหัสตัวย่อสายการบินในช่องการขนส่งบนตั๋วโดยสารสำหรับเที่ยวบินนั้นหรือส่วนของเที่ยวบินนั้น หากเราออกตั๋วโดยสารหรือรับสัมภาระโหลดใต้เครื่องสำหรับเที่ยวบินของบริษัทสายการบินอื่นนอกเหนือไปจากเที่ยวบินร่วม ทางเราจะกระทำการในฐานะตัวแทนบริษัทสายการบินอื่นที่เงื่อนไขของสัญญานี้มีผลบังคับใช้ได้ และทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ หรือการละเลยไม่กระทำการใดๆ ของบริษัทสายการบินอื่นดังกล่าว

2.2 เที่ยวบินเช่าเหมาลำ

ในกรณีที่การขนส่งให้บริการโดยเราตามสัญญาเช่าเหมาลำ สัญญานี้จะมีผลบังคับใช้เฉพาะในขอบเขตที่ว่าเที่ยวบินเหล่านั้นได้มีการอ้างอิง หรือรวมอยู่ในสัญญาเช่าเหมาลำหรือตั๋วโดยสาร

2.3 เที่ยวบินร่วมและบริการที่เกี่ยวข้อง

เที่ยวบินของท่านอาจเป็นเที่ยวบินร่วม บริการที่เกี่ยวข้อง หรือให้บริการโดยเรา อย่างไรก็ดี ทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงบริษัทสายการบินที่ให้บริการในขณะจองตั๋วโดยสาร เว้นเสียแต่กำหนดไว้โดยกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ หากบริษัทสายการบินที่ให้บริการมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เที่ยวบินของท่านมีสถานะยืนยันแล้ว ทางเราไม่มีความผูกพันในการแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่เกิดความล่าช้าของเที่ยวบินที่สนามบินในสหรัฐ แผนรองรับของบริษัทสายการบินที่ให้บริการในกรณีเกิดความล่าช้ายาวนานจะมีผลบังคับใช้ในเที่ยวบินร่วมต่างๆ

2.4 กฎหมายลักษณะเชิงบังคับที่เหนือกว่า

สัญญาเหล่านี้มีผลบังคับใช้ เว้นเสียแต่จะขัดกับค่าธรรมเนียมหรือกฎหมายลักษณะเชิงบังคับที่เหนือกว่า ซึ่งในกรณีดังกล่าว ให้ถือค่าธรรมเนียมหรือข้อกฎหมายเป็นสำคัญ ในกรณีมีข้อสัญญาใดที่ไม่ถูกต้องภายใต้กฎหมายลักษณะเชิงบังคับที่เหนือกว่า ข้อสัญญาอื่นๆ จะยังคงถือว่าถูกต้อง

2.5  การตีความ

เมื่อใดที่มีการแปลภาษาของสัญญาฉบับนี้เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ และในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างสัญญาฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปล ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ

3.1 ข้อกำหนดของตั๋วโดยสาร

3.1.1  ทางเราจะเตรียมการหรือจัดหาการขนส่งให้แก่ผู้โดยสารที่มีชื่อระบุบนตั๋วโดยสารเท่านั้น

3.1.2  ตั๋วโดยสารไม่สามารถโอนได้ บุคคลที่มีชื่อปรากฏบนตั๋วต้องไม่มอบหรือขายตั๋วโดยสารให้แก่บุคคลอื่นใดเพื่อนำไปใช้เดินทาง หากมีผู้ใดนำตั๋วโดยสารของท่านมาใช้เดินทางและทางเราสืบทราบว่าบุคคลนั้นมิใช่ท่าน ทางเราจะปฏิเสธไม่ให้บุคคลดังกล่าวเดินทางมากับเครื่องบินของเรา อย่างไรก็ดี หากทางเรากระทำการอย่างสมเหตุสมผลโดยไม่ทราบว่าตั๋วเดินทางได้ถูกโอนให้บุคคลอื่น และบุคคลที่ถือตั๋วโดยสารนั้นอาจได้เดินทางมากับเที่ยวบิน หรือทางเราอาจคืนเงินให้แก่บุคคลดังกล่าว ทางเราไม่มีข้อผูกพันใดในการคืนตั๋วโดยสารแก่ท่านหรือคืนเงินให้แก่ท่าน และทางเราจะปลอดจากความรับผิดชอบทั้งหมดใดๆ ในการคืนเงินแก่ท่าน

3.1.3  ตั๋วโดยสารที่ออกตั๋วโดยเราหรือตัวแทนจำหน่ายถือเป็นและจะถือเป็นทรัพย์สินของเราตลอดเวลา

3.1.4  ยกเว้นในกรณีตั๋วโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ท่านจะไม่มีสิทธิ์เดินทางมากับเที่ยวบินได้ เว้นเสียแต่ท่านจะแสดงตั๋วโดยสารที่มีอายุการใช้งาน ซึ่งรวมคูปองเที่ยวบินสำหรับเที่ยวบินนั้นและคูปองเที่ยวบินส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ ตลอดจนคูปองผู้โดยสาร นอกจากนี้ ท่านจะไม่มีสิทธิ์เดินทางหากตั๋วโดยสารที่แสดงเกิดเสียหายหรือถูกแก้ไขโดยฝ่ายอื่นที่ไม่ใช่ทางเราหรือตัวแทนจำหน่ายของเรา ในกรณีใช้ตั๋วโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ท่านจะไม่มีสิทธิ์เดินทาง เว้นเสียแต่ท่านจะแสดงหลักฐานประจำตัวที่ถูกต้อง และตั๋วโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอายุการใช้งานในชื่อของท่านเอง ท่านอาจต้องแสดงรายการเดินทาง/ใบเสร็จเพื่อผ่านขั้นตอนเช็คอิน พิธีการศุลกากร การรักษาความปลอดภัยของสนามบิน การตรวจคนเข้าเมืองและการซื้อสินค้าปลอดภาษี

3.1.5  ในกรณีที่ตั๋วโดยสารสูญหายหรือเสียหายทั้งใบ หรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือไม่อาจแสดงตั๋วโดยสารที่มีคูปองผู้โดยสารและคูปองเที่ยวบินส่วนที่เหลือตามที่อาจมีการร้องขอจากผู้โดยสาร ผู้ออกตั๋วโดยสารจะออกตั๋วใหม่แทนตั๋วฉบับดังกล่าวหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของตั๋วโดยการออกตั๋วใบใหม่ โดยที่มีหลักฐานในขณะนั้นว่าตั๋วโดยสารยังมีอายุการใช้งานสำหรับเที่ยวบินที่เป็นปัญหาและได้มีการออกตั๋วจริง และผู้โดยสารได้ลงชื่อในสัญญาจะชดใช้บริษัทสายการบินที่เกี่ยวข้องหากมีการใช้ตั๋วโดยสารอย่างผิดวิธี หากไม่ตรงตามกรณีที่กล่าวมา ผู้ออกตั๋วอาจร้องขอให้ผู้โดยสารชำระเงินค่าโดยสารเต็มจำนวนเพื่อซื้อตั๋วโดยสารทดแทน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการคืนเงิน หากและเมื่อผู้ออกตั๋วพบว่าตั๋วโดยสารฉบับเดิมไม่ได้มีการใช้งานก่อนหมดอายุ ผู้ออกตั๋วอาจเรียกร้องค่าธรรมเนียมอันสมเหตุสมผลจำนวนหนึ่งเพื่อบริการท่านในกรณีนี้ 

3.2 ระยะเวลาอายุการใช้งาน

3.2.1  เว้นเสียแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในตั๋วโดยสาร สัญญาเหล่านี้ หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่มีผล ตั๋วโดยสารมีอายุหนึ่งปีนับจากวันที่เริ่มใช้เดินทาง หรือในกรณีที่ไม่มีส่วนใดของตั๋วโดยสารถูกใช้งาน ตั๋วจะมีอายุหนึ่งปีนับตั้งแต่วันออกตั๋ว   

3.2.2 หากท่านไม่อาจเดินทางได้ภายในระยะอายุของตั๋วโดยสาร เนื่องจากทางเราไม่สามารถยืนยันการจองได้ในเวลาที่ท่านขอสำรองที่นั่ง อายุการใช้งานของตั๋วโดยสารจะขยายออกไป หรือท่านมีสิทธิ์ในการขอคืนเงินตามที่ระบุหมวดที่ 10  

3.2.3  หากได้เริ่มเดินทางแล้ว แต่ท่านไม่อาจเดินทางต่อภายในระยะอายุของตั๋วโดยสารเนื่องด้วยความเจ็บป่วย ทางเราอาจขยายระยะอายุตั๋วโดยสารออกไปจนถึงวันที่ท่านพร้อมเดินทางอีกครั้งตามระบุในใบรับรองแพทย์ หรือจนถึงวันแรกที่เที่ยวบินดังกล่าวมาถึงอีกครั้งหลังวันที่ดังกล่าว โดยนับจากจุดที่การเดินทางเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง และขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างในชั้นการเดินทางที่ได้ชำระค่าโดยสารไว้ ทั้งนี้ เมื่อคูปองเที่ยวบินที่เหลือในตั๋วโดยสาร หรือคูปองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ มีการแวะพักหนึ่งแห่งหรือมากกว่า อายุการใช้งานของตั๋วโดยสารอาจขยายออกไปไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ที่แสดงบนใบรับรอง ในกรณีดังกล่าว ทางเราจะขยายระยะเวลาอายุตั๋วโดยสารของบุคคลในครอบครัวที่ออกเดินทางพร้อมท่านให้ด้วยเช่นกัน

3.2.4  ในกรณีผู้โดยสารเสียชีวิตระหว่างทาง ตั๋วโดยสารของบุคคลที่เดินทางมากับผู้โดยสารอาจมีการแก้ไขโดยยกเว้นระยะเวลาขั้นต่ำหรือขยายอายุการใช้งานออกไป ในกรณีการเสียชีวิตของสมาชิกครอบครัวของผู้โดยสารที่ออกเดินทางแล้ว อายุการใช้งานตั๋วของผู้โดยสารและสมาชิกครอบครัวที่เดินทางมาด้วยอาจมีการแก้ไขเช่นกัน ทั้งนี้ การแก้ไขจะดำเนินการเมื่อสายการบินได้รับเอกสารใบมรณบัตร และการขยายอายุตั๋วโดยสารใดๆ จะไม่เกินสี่สิบห้า (45) วันนับจากวันที่มีการเสียชีวิต

3.3 ลำดับคูปองและการใช้งาน 

3.3.1  ตั๋วโดยสารจะไม่เป็นที่ยอมรับและสูญเสียอายุการใช้งานหากคูปองทั้งหมดไม่ได้มีการใช้งานตามลำดับที่จัดไว้ให้บนตั๋วโดยสาร

3.3.2  ตั๋วโดยสารอาจไม่สามารถใช้เดินทางได้ และทางเราอาจไม่ยอมรับตั๋วโดยสารนั้นๆ หากคูปองเที่ยวบินแรก หรือคูปองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้มีการใช้งาน และผู้โดยสารเริ่มออกเดินทาง ณ เมืองที่เป็นจุดแวะพัก หรือจุดแวะพักตามข้อตกลงใดๆ 

3.3.3  คูปองแต่ละส่วนจะใช้รับสิทธิ์ในการขนส่งในชั้นบริการตามที่ระบุในวันที่และเที่ยวบินที่ได้มีการสำรองที่นั่งไว้ ทั้งนี้ หากมีการออกคูปองโดยไม่ระบุการสำรองตั๋วไว้ ที่นั่งอาจมีการสำรองได้โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของค่าโดยสารและจำนวนที่นั่งว่างของเที่ยวบินที่ต้องการ  

3.4 ชื่อและที่อยู่

ชื่อของเราอาจระบุเป็นอักษรย่อในรูปแบบรหัสตัวย่อสายการบินหรือบนตั๋วโดยสาร ที่อยู่ของเราอาจระบุไว้เป็นสนามบินที่ออกเดินทาง ซึ่งมักแสดงไว้ตรงข้ามกับอักษรย่อตัวแรกของชื่อสายการบินในช่อง “บริษัทสายการบิน” บนตั๋วโดยสาร หรือหากใช้ตั๋วโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ จะระบุไว้ในเซกเมนต์ของเที่ยวบินแรกในรายการเดินทาง/ใบรับเงิน  

4.1 ทั่วไป

ค่าโดยสารมีผลต่อการขนส่งจากสนามบินที่ออกเดินทางไปยังสนามบินที่เดินทางถึงเท่านั้น เว้นเสียแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ค่าโดยสารไม่รวมการขนส่งภาคพื้นดินระหว่างสนามบิน หรือระหว่างสนามบินกับอาคารผู้โดยสารในเขตเมือง

4.2 ค่าโดยสารที่บังคับใช้

ขึ้นอยู่กับข้อ 4.3 ค่าโดยสารที่บังคับใช้ คือค่าโดยสาร ณ วันที่ที่ออกตั๋ว หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางหรือวันที่เดินทาง ณ จุดหนึ่งจุดใด การเปลี่ยนแปลงอาจมีผลต่อค่าโดยสาร 

4.3 ภาษีและค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและภาษี ซึ่งรวมในค่าโดยสารหรือแสดงไว้แยกต่างหากบนตั๋ว อาจมีการเรียกเก็บจากผู้โดยสาร หรือจากบริษัทขนส่งโดยอาศัยอำนาจของรัฐบาล ผู้ให้บริการสนามบิน หรือจากบริษัทสายการบิน และอาจรวมค่าธรรมเนียมการชำระด้วยบัตรหรือประกันภัยที่ท่านซื้อร่วมกับตั๋ว รายละเอียดจะระบุไว้บนตั๋วโดยสารหรืออาจขอรับจากตัวแทนการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบภาษีหรือค่าใช้จ่ายที่อาจเรียกเก็บโดยภาครัฐ หน่วยงานอื่นๆ บริษัทสายการบิน หรือผู้ให้บริการสนามบินที่เกี่ยวข้อง ณ วันเดินทางของท่าน

4.4 สกุลเงิน

ค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายต้องชำระเป็นสกุลเงินที่เรายอมรับและใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ระบุโดยเรา ณ เวลาออกตั๋วโดยสาร

4.5 ประกันภัย

ความรับผิดของเราที่มีต่อท่านมีจำกัด และขอแนะนำให้ท่านซื้อประกันการเดินทาง ซึ่งครอบคลุมสิ่งต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแผนและการยกเลิกการเดินทาง ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และโรงพยาบาล การบาดเจ็บส่วนบุคคลและการเสียชีวิต ความเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าหรือการสูญหาย ความผิดพลาดในการต่อเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ  

5.1 ข้อกำหนดการสำรองตั๋ว

5.1.1  รายการสำรองตั๋วจะไม่ได้รับการยืนยันจนกว่าเราหรือตัวแทนจำหน่ายของเราจะบันทึกสถานะยืนยัน

5.1.2  ค่าโดยสารบางประเภทมีเงื่อนไขที่จำกัดหรือยกเว้นสิทธิของท่านในการเปลี่ยนหรือยกเลิกรายการสำรองตั๋ว

5.1.3  บุคคลใดที่สำรองเที่ยวบินของเราแทนบุคคลอื่นจะถือว่าได้ยอมรับสัญญาเหล่านี้แทนผู้โดยสารทั้งหมดที่ปรากฏชื่อบนรายการจอง และถือเป็นหน้าที่ของบุคคลที่ทำการจองในการนำสัญญาเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อผู้โดยสาร (ในกลุ่ม) และแจ้งแก่ผู้โดยสารท่านอื่นที่มีชื่อปรากฏบนรายการจองว่าข้อมูลส่วนตัวของพวกเขาจะได้รับการรวบรวม จัดเก็บและใช้ในลักษณะที่ได้อธิบายไว้ในสัญญานี้และตามแถลงการณ์ด้านความเป็นส่วนตัวของแอร์นิวซีแลนด์  

5.2 การสิ้นสุดระยะเวลาออกตั๋ว

หากท่านยังไม่ได้ชำระค่าตั๋วโดยสารก่อนเส้นตายวันออกตั๋วที่ระบุ ตามที่ได้รับแจ้งโดยเราหรือตัวแทนจำหน่ายของเรา ทางเราอาจต้องยกเลิกรายการสำรองตั๋วของท่าน

5.3 ข้อมูลส่วนตัว

ทางเรารวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่าน (ซึ่งรวมข้อมูลด้านสุขภาพหากจำเป็น) เพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรอง การซื้อและการออกตั๋วโดยสาร ตลอดจนเอกสารการย้ายถิ่นฐานอื่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งเพื่อท่าน การรับบริการย้ายถิ่นฐาน การอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมรายการสะสมไมล์ของท่าน การพัฒนาและจัดหาบริการ (รวมถึงบริการใหม่ๆ) การจัดกิจกรรมการตลาดและการวิจัย การจัดการประเด็นความสัมพันธ์กับลูกค้า การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและเข้าประเทศ การอำนวยความสะดวกด้านการรักษาความปลอดภัย และการมอบข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวแก่หน่วยงานรัฐบาลหรือบริการฉุกเฉิน ซึ่งเกี่ยวข้องในการเดินทางของท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ ท่านได้มอบอำนาจแก่เราในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว ตลอดจนการถ่ายโอน การแบ่งปันและมอบข้อมูลแก่สำนักงานของเราและบริษัทที่เกี่ยวข้องในการเดินทางของท่าน ตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนหรือนายหน้าจองตั๋วโดยสารของท่าน ผู้โดยสารท่านอื่นที่มีชื่อปรากฏในรายการจองของท่าน หน่วยงานภาครัฐ บริษัทสายการบินอื่นและผู้ให้บริการเดินทางหรือผู้ให้บริการอื่นๆ  ตามระบุ ทั้งนี้ พรบ. ความเป็นส่วนตัว 1993 (นิวซีแลนด์) อาจมีผลบังคับใช้ต่อข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้มอบให้แก่เรา ทั้งนี้ ในการใช้งานข้อมูลส่วนตัวของท่าน ทางเราอาจเปิดเผยข้อมูลต่อประเทศต่างๆ ที่อาจไม่สามารถปกป้องคุ้มครองข้อมูลได้ในระดับเดียวกันภายใต้พรบ. ความเป็นส่วนตัว 1993 (นิวซีแลนด์) ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ ท่านมีสิทธิตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวและร้องขอให้มีการแก้ไขหากจำเป็น หากท่านต้องการทราบว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เราครอบครองไว้ประกอบด้วยข้อมูลใด และ/หรือ ต้องการร้องขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่าน โปรดติดต่อสำนักงานท้องถิ่นของเรา หรือแจ้งความจำนงค์มายังฝ่าย Customer Support บริษัท แอร์ นิวซีแลนด์ จำกัด ตามที่อยู่ต่อไปนี้ Private Bag 92007, Auckland 1142, New Zealand ท่านสามารถดูแถลงการณ์ด้านความเป็นส่วนตัวของแอร์นิวซีแลนด์ฉบับเต็มได้ที่นี่  

5.4 การจัดที่นั่ง

ทางเราจะใช้ความพยายามในการจัดการคำร้องเกี่ยวกับที่นั่ง อย่างไรก็ดี ทางเราไม่สามารถรับประกันที่นั่งที่ใดที่หนึ่งได้ แม้ว่ารายการจองของท่านจะได้รับการยืนยันแล้ว ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหรือกำหนดที่นั่งใหม่ในเวลาใดก็ได้ตามที่ทางเราเห็นว่าจำเป็น และทางเราจะไม่รับผิดต่อท่านสำหรับผลที่ตามมา ยกเว้นจนถึงขอบเขตที่มีการคืนเงินใดๆ ที่อนุญาตภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของ Seat Select ที่ชำระเงินไว้แล้ว

5.5 อาหารพิเศษ

ทางเราจะพยายามสุดความสามารถในกรณีที่ท่านได้ร้องขออาหารพิเศษเพื่อควบคุมโภชนาการหรืออาหารตามหลักศาสนาขณะสำรองตั๋วสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ โดยการเตรียมไว้ให้แก่ท่าน (โดยที่บริการอาหารพิเศษนั้นสามารถเลือกได้สำหรับเที่ยวบินของท่าน) ทางเราจะไม่รับผิดต่อการสูญหาย ค่าใช้จ่าย การผิดสัญญา หรือความเสียหายอื่นๆ ที่ทางเราอาจไม่สามารถจัดเตรียมอาหารพิเศษที่ร้องขอได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด

5.6 ค่าบริการในกรณีไม่ใช้งานรายการจอง

ยกเว้นกรณีเดินทางด้วยค่าโดยสารประเภทไม่คืนเงิน ท่านอาจต้องชำระค่าบริการในอัตราที่สมควรหากท่านไม่ใช้รายการจองที่ได้ร้องขอไว้

5.7 การยืนยันรายการจองซ้ำ

รายการจองส่วนที่เหลือหรือรายการจองเที่ยวกลับ อาจต้องมีการยืนยันซ้ำภายในระยะเวลาที่กำหนดตามที่ระบุโดยเราหรือบริษัทสายการบินอื่น ทางเราจะแจ้งท่านเกี่ยวกับระยะเวลาที่ท่านต้องทำการยืนยันซ้ำ อย่างไรก็ดี ท่านควรตรวจสอบข้อกำหนดของบริษัทสายการบินอื่นที่เกี่ยวข้องในการเดินทางของท่านด้วยเช่นกัน

5.8 การยกเลิกรายการจองส่วนที่เหลือ

หากท่านไม่ใช้งานรายการจองที่ร้องขอไว้หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการยืนยันรายการจองซ้ำ รายการจองส่วนที่เหลือของท่านหรือรายการจองขากลับอาจถูกยกเลิก

6.1  ท่านต้องผ่านกระบวนการเช็คอินให้สมบูรณ์ในเวลาที่เพียงพอล่วงหน้าก่อนออกเดินทางเพื่อให้พิธีการใดๆ ของภาครัฐและการเดินทางออกนอกประเทศเสร็จสมบูรณ์ และไม่ว่าในกรณีใดๆ ต้องไม่ล่าช้าไปกว่ากำหนดเวลาขั้นต่ำที่ระบุโดยเราหรือผู้ให้บริการของเรา

6.2  ท่านต้องแสดงตัวที่ประตูก่อนขึ้นเครื่องและขึ้นเครื่องไม่ล่าช้าไปกว่าเวลาที่ระบุโดยเราหรือผู้ให้บริการของเรา

6.3  ทางเราอาจยกเลิกที่นั่งที่ได้สำรองไว้ให้แก่ท่านหากท่านไม่มาดำเนินการเช็คอิน หรือไม่ปรากฎตัวที่ประตูก่อนขึ้นเครื่อง หรือไม่มาขึ้นเครื่องบินตามข้อกำหนดที่ 6.1 และ 6.2

6.4  ไม่ว่าทางเราหรือผู้ให้บริการของเราล้วนไม่มีความรับผิดต่อท่านในการสูญหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุในหมวดที่ 6 นี้

7.1 สิทธิในการปฏิเสธการขนส่ง

ก่อนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ทางเรา และ/หรือ ผู้ให้บริการของเรา อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านหรือสัมภาระของท่านเดินทางมาด้วย หากทางเราพิจารณาโดยถี่ถ้วนแล้วว่าต้องถือปฏิบัติตามเมื่อพบสิ่งต่อไปนี้;

7.1.1  การกระทำดังกล่าวจำเป็นต่อเหตุผลด้านความปลอดภัย; 

7.1.2  การกระทำดังกล่าวจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ระเบียบ หรือคำสั่งของรัฐหรือประเทศที่ออกเดินทาง เดินทางถึง หรือเดินทางผ่าน;

7.1.3  ความประพฤติ อายุ หรือมีภาวะทางจิตใจหรือร่างกาย ซึ่งรวมถึงการไม่สามารถประคองตัวอันเป็นผลจากแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด ซึ่งอาจต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ได้ก่อให้เกิดความไม่สบายกายหรือทำให้ตัวท่านก่อความน่าอึดอัดแก่ผู้โดยสารท่านอื่นๆ หรือมีลักษณะอันตรายหรือความเสี่ยงแก่ตัวท่านเอง หรือผู้อื่น หรือต่อทรัพย์สิน;

7.1.4  การกระทำดังกล่าวจำเป็น เนื่องจากท่านไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ซึ่งเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ในข้อที่ว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายหรือหวงห้าม;

7.1.5  ท่านปฏิเสธกระบวนการรักษาความปลอดภัย;

7.1.6  ท่านไม่ชำระค่าโดยสาร ค่าใช้จ่าย หรือภาษีที่บังคับใช้ สำหรับการเดินทางกับเราในครั้งปัจจุบันหรือก่อนหน้า;

7.1.7  ท่านไม่มีเอกสารเดินทางที่ถูกต้อง ท่านหาทางเข้าประเทศที่แวะต่อเครื่อง ท่านทำลายเอกสารเดินทางระหว่างเที่ยวบิน ท่านปฏิเสธที่จะแสดงเอกสารเดินทางต่อลูกเรือเมื่อได้รับการร้องขอ;   

7.1.8  ตั๋วโดยสารที่ท่านแสดงมีการได้มาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือซื้อต่อจากคณะบุคคลใดที่ไม่ใช่เรา หรือตัวแทนของเรา ซึ่งเป็นตั๋วที่มีการแจ้งความไว้ว่าสูญหายหรือถูกขโมย ปลอมแปลง หรือมีคูปองเที่ยวบินที่ถูกแก้ไขโดยบุคคลใดที่ไม่ใช่เราหรือตัวแทนของเรา หรือชำรุดเสียหาย; 

7.1.9  ท่านไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าท่านเป็นบุคคลที่มีชื่อปรากฏบนตั๋วโดยสาร;

7.1.10  ท่านได้กระทำการใดหรือละเลยที่จะกระทำการตามที่ระบุในหมวด 7.1 ในเที่ยวบินก่อนหน้า หรือ ณ ที่ใดที่เชื่อมโยงกับบริการของสายการบิน ซึ่งรวมถึงสนามบินและสำนักงานจำหน่ายตั๋วโดยสาร และทางเรามีเหตุที่เชื่อได้ว่าการกระทำดังกล่าวหรือการละเลยที่จะกระทำการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นซ้ำบนเที่ยวบินที่ให้บริการโดยเราหรือผู้ให้บริการของเรา;

7.1.11  หลังจากวันที่แจ้งแก่ท่าน ทางเราได้แจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเราไม่อาจอนุญาตให้ท่านเดินทางมากับเที่ยวบินของเราหรือผู้ให้บริการของเราได้ ในกรณีนี้ ท่านมีสิทธิ์ร้องขอเงินคืน หักค่าบริการใดๆ ตามที่สมควร เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางธุรการของเรา  

7.1.12  ท่านสวมใส่ หรือแสดงป้าย ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของแก๊งค์ใดๆ หรือสวมเครื่องนุ่งห่มที่ทางเราถือว่าสุ่มเสี่ยงหรือเชื่อว่าจะก่อให้เกิดความอึดอัดแก่ผู้โดยสารท่านอื่น และท่านปฏิเสธที่จะถอดเก็บ  

7.2 ความช่วยเหลือพิเศษ

เว้นเสียแต่จะกำหนดไว้โดยกฎหมายที่บังคับใช้ การยอมรับที่จะขนส่งเด็ก บุคคลไร้ความสามารถ สตรีมีครรภ์ บุคคลที่เจ็บป่วย หรือบุคคลอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษที่ไม่มีผู้ติดตาม ขึ้นอยู่กับการเตรียมการล่วงหน้าของท่านร่วมกับเรา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อที่ 7.1 ผู้โดยสารที่มีความพิการที่ได้แจ้งแก่เราไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับความต้องการพิเศษใดๆ ในขณะสำรองตั๋ว และได้รับการตอบรับจากเราจะไม่ถูกปฏิเสธการเดินทางภายหลังอันเนื่องมาจากความพิการหรือความต้องการพิเศษดังกล่าว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่บังคับใช้ หากท่านต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการร้องขอให้เราจัดหาอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก (เช่น ออกซิเจน) ทางเรามีสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากท่านเพื่อจัดหาความช่วยเหลือ อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าว

ข้อกำหนด สิทธิ ข้อยกเว้น และข้อจำกัดต่อไปนี้ตามที่ระบุในหมวดที่ 8 มีผลบังคับใช้กับเที่ยวบินของเราและผู้ให้บริการของเรา  

8.1 สัมภาระอนุญาต

ทางเราและผู้ให้บริการของเราจะขนส่งสัมภาระทั้งที่เช็คอินเพื่อโหลดใต้เครื่องและที่ไม่โหลดใต้เครื่องตามเงื่อนไขต่อไปนี้ และสัมภาระอนุญาตตามที่ระบุในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งได้อ้างอิงไว้เรียบร้อยแล้ว:

8.1.1 ข้อจำกัดด้านความปลอดภัยของสัมภาระประเภทไม่โหลดใต้เครื่อง

วัตถุมีคมหรืออะไหล่สำหรับตัด (เช่น มีด มีดตัดกล่อง มีดเปิดจดหมาย กรรไกร อุปกรณ์ ไขควง ฯลฯ) หรือวัตถุคล้ายกระบอง (เช่น ไม้เบสบอล ไม้คิว ไม้กอล์ฟ ไม้สกี สิ่ว ค้อน  ฯลฯ) ไม่สามารถนำเข้ามาห้องโดยสารได้ หน่วยงานผู้ตรวจสอบจะนำวัตถุดังกล่าวออกไปและจะไม่คืนให้แก่ลูกค้า และห้ามมีการขนของเหลว กระป๋องอัดความดัน เจล และวัตถุอันตรายเข้ามาในห้องโดยสารโดยเด็ดขาด ของเหลว กระป๋องอัดความดัน หรือเจล ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ขนาดไม่เกิน 100 มล. และต้องจัดเก็บรวมกันในถุงพลาสติกใสปิดซ้ำได้ขนาดไม่เกิน 1 ลิตร (ประมาณ 20 ซม. คูณ 20 ซม.) ของเหลวอื่นที่ไม่สำคัญควรจัดเก็บในสัมภาระเช็คอินได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่  

8.1.2  ข้อจำกัดในการบรรจุมีผลบังคับใช้ในเที่ยวบินภายในประเทศของเรา และในบางครั้ง สัมภาระอาจต้องมีการขนส่งไปให้ผู้โดยสารด้วยเที่ยวบินอื่น

8.1.3  นอกเหนือจากสัมภาระอนุญาต ทางเราจะขนส่งรถเข็นวีลแชร์แบบพับได้และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวให้แก่ท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากท่านต้องอาศัยอุปกรณ์ประเภทใดชนิดหนึ่งดังกล่าวหรือทั้งสองประเภท

8.1.4  สัมภาระอนุญาตทั้งหมดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและเครื่องบินของเรา

8.2 สัมภาระโหลดใต้เครื่อง

8.2.1  เมื่อท่านนำสิ่งของที่ต้องการให้ขนส่งเป็นสัมภาระโหลดใต้เครื่อง ทางเราจะถือว่าเราครอบครองสิ่งของดังกล่าวและออกป้ายชื่อติดสัมภาระให้แก่สัมภาระโหลดใต้เครื่องแต่ละชิ้น

8.2.2  สัมภาระโหลดใต้เครื่องต้องมีชื่อหรือข้อมูลระบุตัวตนของท่านกำกับอยู่

8.2.3  ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม สัมภาระโหลดใต้เครื่องจะขนส่งมากับเครื่องบินที่ท่านเดินทาง ยกเว้นในกรณีที่ทางเราต้องพิจารณาเรื่องความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย หรือเหตุผลด้านการปฏิบัติงานในการขนส่งสิ่งของดังกล่าวมากับเที่ยวบินอื่น ทั้งนี้ หากสัมภาระโหลดใต้เครื่องของท่านได้รับการขนส่งด้วยเที่ยวบินที่เดินทางตามมา ทางเราจะนำส่งแก่ท่าน ยกเว้นกรณีที่กฎหมายที่บังคับใช้จะกำหนดให้ท่านต้องปรากฏตัวที่สนามบินเพื่อผ่านพิธีการศุลกากร

8.2.4  ค่าธรรมเนียมสัมภาระไม่สามารถคืนได้ เว้นเสียแต่ทางเราจะไม่สามารถขนส่งสัมภาระของท่านอันเนื่องจากเหตุผลด้านการปฏิบัติงาน ความปลอดภัย หรือการรักษาความปลอดภัยของแอร์นิวซีแลนด์ ซึ่งอยู่นอกอำนาจของทางเรา นอกจากนี้ ทางเราจะเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมที่ได้ท่านได้ชำระไว้คืนในกรณีที่เกิดการสูญหายขณะอยู่ภายใต้การดูแลของเรา

8.3 สัมภาระเกิน

8.3.1  สัมภาระส่วนที่เกินจากสัมภาระอนุญาตตามที่ระบุไว้อาจขนส่งมาพร้อมกันได้โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมตายตัวต่อสัมภาระหนึ่งชิ้นตามที่เหมาะสมต่อพิกัดสัมภาระอนุญาตเพื่อการขนส่งของท่าน ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามทางเราเกี่ยวกับอัตราค่าใช้จ่ายสัมภาระเกินและอัตราชำระล่วงหน้าได้ 

8.4 วัตถุที่ไม่นับเป็นสัมภาระ
8.4.1 สินค้าอันตรายที่หวงห้าม

ท่านต้องไม่บรรจุสิ่งของเหล่านี้ลงในสัมภาระของท่าน:

8.4.1.1  สิ่งของที่อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องบิน หรือบุคคลหรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน ตามที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติทางเทคนิคขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organisation; ICAO) เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายอย่างปลอดภัย และระเบียบด้านสินค้าอันตรายของสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association; IATA) ตลอดจนข้อกำหนดของทางเรา ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัด วัตถุดังต่อไปนี้ ซึ่งต้องไม่บรรจุลงในสัมภาระของท่านเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย:

 • ก๊าซอัด (ก๊าซชนิดเหลว ติดไฟ ไม่ติดไฟ และเป็นพิษ);
 • สารกัดกร่อน (เช่น ด่าง กรด แบตเตอรี่ชนิดเปียก ปรอท);
 • วัตถุระเบิด (ดอกไม้ไฟและวัตถุที่จุดติดง่าย)
 • อาวุธปืนและลูกกระสุน ยกเว้นเพื่อล่าสัตว์ การกีฬา และวัตถุโบราณ (อ้างอิงข้อ 4.3) ซึ่งอาจขนส่งได้ตามข้อกำหนดของเราหรือผู้ให้บริการของเรา การขนส่งอาวุธปืนอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละประเทศ หากท่านต้องการนำอาวุธปืนติดตัวมาด้วย ท่านต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานในประเทศที่ท่านกำลังเดินทางเข้า ทั้งนี้ ท่านต้องแจ้งแอร์นิวซีแลนด์อย่างน้อย 2 สัปดาห์ล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง เพื่อให้ทางเราได้ดำเนินพิธีการและปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง;
 • ของเหลวและของแข็งติดไฟ (เช่น ไม้ขีด ไฟแช็ก และเชื้อเพลิงให้ความร้อน กระป๋องอัดความดันชนิดติดไฟ);
 • ไฟแช็กชนิดใช้เชื้อเพลิงบิวเทน;
 • วัตถุที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก;
 • สารที่รวมตัวกับออกซิไดส์
 • สารประเภทยาพิษ สารพิษ สารติดเชื้อ;
 • วัตถุกัมมันตรังสี;
 • ตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีออกซิเจน;
 • Security attached cases (if fitted with alarm or pyrotechnic material); กระเป๋านิรภัย (ชนิดติดตั้งเครื่องเตือนหรือสารจำพวกพลุไฟ)
 • สินค้าอันตรายอื่นๆ (เช่น วัตถุประเภทสุ่มเสี่ยงหรืออันตรายตามระเบียบด้านสินค้าอันตรายของ IATA

8.4.1.2  สิ่งของที่มีกฎหมายที่บังคับใช้ ระเบียบ หรือคำสั่งของประเทศต้นทาง ประเทศปลายทาง หรือประเทศที่ผ่าน มีข้อกำหนดห้ามมิให้ขนส่ง;

8.4.1.3  สัตว์มีชีวิต ยกเว้นตามที่ระบุในหมวด 8.10

8.4.2 วัตถุที่ไม่รับขนส่ง

ในขณะที่ทางเราใช้ความพยายามในการดูแลสิ่งของของท่านอย่างดีที่สุด ทางเราไม่อาจรับประกันได้ว่าวัตถุเปราะบางต่างๆ จะสามารถต้านทานการกระทบกระเทือนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการขนถ่ายสัมภาระทางอากาศ สัมภาระโหลดใต้เครื่องอาจล่าช้าหรือสูญหาย ดังนั้น สิ่งของที่มีมูลค่าพิเศษหรือที่ท่านอาจต้องการใช้โดยเร่งด่วนควรนำไปพร้อมท่านในสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

สิ่งของต่อไปนี้ต้องไม่บรรจุอยู่ในสัมภาระโหลดใต้เครื่อง ท่านอาจต้องบรรจุสิ่งของลงในสัมภาระถือขึ้นเครื่องใหม่อีกครั้ง หรืออาจต้องจัดหาการขนส่งอื่นสำรองไว้

 • คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์;
 • สิ่งของที่มีมูลค่าพิเศษ เช่น เงิน เครื่องประดับ โลหะมีค่า เครื่องเงิน
 • ตราสาร ใบรับรองหุ้น หลักทรัพย์หรือเอกสารมีค่าอื่นๆ
 • กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • วัตถุเปราะแตกง่าย บอบบาง หรือเน่าเสียได้
 • สินค้า ของตัวอย่าง หรือเอกสารธุรกิจ
 • หนังสือเดินทางและเอกสารเดินทางอื่นๆ
 • ยาสำคัญ
 • สิ่งของที่ทางเราระบุว่าไม่เหมาะสมในการขนส่ง ไม่ว่าด้วยเหตุผลด้านน้ำหนัก ขนาด รูปร่าง หรือลักษณะ (รวมถึงสิ่งของที่มีมิตินอกเหนือสัมภาระอนุญาตตามที่ระบุในหมวด 1)
8.4.3 อาวุธปืนและอาวุธต่างๆ

8.4.3.1  ทางเราไม่อาจยอมรับอาวุธปืนและกระสุนปืนสำหรับล่าสัตว์และการกีฬาในการขนส่งจนกว่าอาวุธเหล่านั้นจะมีการปลดกระสุนออก เข้าระบบล็อคนิรภัยและจัดเก็บอย่างเหมาะสม การขนส่งกระสุนปืนขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติของ ICAO และระเบียบของ IATA ตามที่ระบุในหมวด 8.4.1.1 

8.4.3.2  อาวุธ เช่น ปืนโบราณ ดาบ มีด และวัตถุลักษณะเดียวกัน ซึ่งมีการบรรจุอย่างเหมาะสมและปลอดภัยอาจนับเป็นสัมภาระโหลดใต้เครื่องได้ แต่จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาในห้องโดยสาร

8.5 สิทธิในการปฏิเสธการขนส่ง

8.5.1  ทางเราขอปฏิเสธการขนส่งสิ่งของตามที่ระบุในหมวด 8.4.1 ในรูปแบบสัมภาระ และทางเราอาจปฏิเสธการขนส่งสิ่งของดังกล่าวหากมีการตรวจพบ

8.5.2  ทางเราขอปฏิเสธการขนส่งสิ่งของตามที่ระบุในหมวด 8.4.2 ในรูปแบบสัมภาระ และทางเราอาจปฏิเสธการขนส่งสิ่งของดังกล่าวหากมีการตรวจพบ หรือขอให้ท่านย้ายสิ่งของดังกล่าวมายังสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

8.5.3  ทางเราขอปฏิเสธการขนส่งสิ่งของใดๆ ด้วยสาเหตุด้านขนาด รูปทรง น้ำหนัก ความเปราะบาง เนื้อใน หรือลักษณะ ในรูปแบบสัมภาระ หรือเพื่อความปลอดภัย หรือเหตุผลด้านการปฏิบัติงาน หรือเพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสารท่านอื่น

8.5.4  ทางเราขอปฏิเสธการขนส่งสัมภาระใดๆ เว้นเสียแต่จะได้รับการบรรจุอย่างเรียบร้อยในหีบห่อที่เหมาะสม 

8.6 สิทธิในการขอตรวจค้น

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย สุขภาพ และระบบความปลอดภัย หรือเพื่อตรวจสอบว่าตัวท่าน และ/หรือ สัมภาระของท่าน มีสิ่งของตามที่ระบุในหมวด 8.4.1 หรือ 8.4.2 หรือมีอาวุธ กระสุนปืน หรืออาวุธอื่นๆ ซึ่งอาจยังไม่ได้แสดงต่อเราตามที่ระบุในหมวด 8.4.3 ทางเรา และ/หรือ เจ้าหน้าที่หน่วยบริการความปลอดภัยการบิน ศุลกากร หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ อาจตรวจค้น เอกซเรย์ คัดกรอง หรือทำการตรวจตัวท่าน และ/หรือ สัมภาระของท่านด้วยวิธีอื่น หากท่านไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอตรวจค้น ทางเราอาจปฏิเสธท่านและสัมภาระของท่าน และอาจนำสัมภาระของท่านส่งต่อให้แก่ทางการหรือเจ้าหน้าที่สนามบิน แม้หลังจากขั้นตอนการเช็คอิน สัมภาระของท่านอาจถูกตรวจค้นโดยไม่ต้องอาศัยการปรากฏตัวของท่าน ในกรณีที่การเอกซเรย์หรือตรวจสแกนก่อความเสียหายแก่ตัวท่านหรือสัมภาระของท่าน ทางเราจะขอไม่รับผิดต่อความเสียหายดังกล่าว เว้นเสียแต่มีสาเหตุจากการละเลยหรือความผิดพลาดอื่น  

8.7 การประเมินมูลค่าเกินและค่าใช้จ่าย

8.7.1  หากทางเราแนะนำให้ท่านประเมินมูลค่าเกินสำหรับสัมภาระของท่าน ท่านอาจแจ้งมูลค่าของสัมภาระโหลดใต้เครื่องเป็นลายลักษณ์อักษรได้:   

8.7.1.1  ในส่วนของขอบเขตความรับผิดที่เกินจากที่ระบุในพิธีสารมอนทรีออล (ดูที่หมวด 8.1.11) หรือ

8.7.1.2  แจ้งเป็นมูลค่าความเสี่ยงตามที่ระบุในพรบ. Contract and Commercial Law Act 2017 (ส่วนที่ 5) เพื่อการขนส่งภายในประเทศ

หากท่านได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในอัตราที่ทางเราแจ้งแก่ท่าน ซึ่งท่านสามารถสอบถามอัตราเหล่านี้กับเราได้  

8.7.2  ทางเราอาจปฏิเสธไม่ยอมรับการแจ้งมูลค่าเกินสำหรับสัมภาระโหลดใต้เครื่องเมื่อส่วนหนึ่งส่วนใดของการขนส่งของตั๋วโดยสารระบุไว้ว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทสายการบินที่ไม่มีนโยบายประเมินมูลค่าเกิน

8.8 สัมภาระถือขึ้นเครื่อง

8.8.1  วัตถุที่ไม่เหมาะสมต่อการขนส่งในคาร์โก้ (เช่น เครื่องดนตรีที่เปราะบางเสียหายง่าย) และที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดในหมวด 8.1 จะขนส่งได้ในห้องโดยสารเท่านั้น ในกรณีที่ท่านได้แจ้งแก่ทางเราไว้ล่วงหน้าและได้รับอนุญาตจากทางเราเป็นที่เรียบร้อยให้ขนส่งทางห้องโดยสารได้ โดยท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับบริการนี้ 

8.8.2  การยอมรับสัมภาระถือขึ้นเครื่องขึ้นอยู่กับข้อกำหนดตามระบุในหมวดที่ 8 และตามที่ระบุเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของเรา ในส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุต้องห้าม ข้อจำกัดด้านขนาดและน้ำหนักที่บังคับใช้

8.9 การรับและการนำส่งสัมภาระโหลดใต้เครื่อง

8.9.1  ท่านต้องรับสัมภาระโหลดใต้เครื่องโดยเร็วที่สุดหลังจากที่มีการลำเลียงไว้ให้ผู้โดยสาร ณ ปลายทาง หรือจุดแวะพัก หากท่านไม่มารับภายในเวลาที่สมควร ทางเราอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บจากท่าน หากไม่มีการติดต่อขอรับสัมภาระโหลดใต้เครื่องของท่านคืนภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่สัมภาระพร้อมให้รับ ทางเราอาจทำลายสัมภาระโดยไม่จำเป็นต้องรับผิดใดๆ ต่อท่าน

8.9.2  เฉพาะผู้ที่มีชื่อบนสัมภาระโหลดใต้เครื่องและป้ายระบุสัมภาระจึงจะมีสิทธิ์ในการรับการจัดส่งสัมภาระโหลดใต้เครื่อง

8.9.3  หากบุคคลที่ขอรับสัมภาระโหลดใต้เครื่องไม่สามารถแสดงใบรับสัมภาระและระบุสัมภาระโดยไม่มีป้ายระบุสัมภาระได้ ทางเราจะนำสัมภาระส่งแก่บุคคลดังกล่าวเฉพาะในกรณีที่เขาหรือเธอสามารถแสดงสิทธิที่มีต่อสัมภาระชิ้นดังกล่าวได้

8.10 การขนส่งสัตว์

ทางเราจะยอมรับการขนส่งสัตว์โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้:

8.10.1  ท่านต้องแน่ใจว่าสัตว์นั้นๆ เช่น สุนัข แมว นกเลี้ยง และสัตว์เลี้ยงชนิดอื่น มีการบรรจุลงในกรงอย่างเหมาะสม พร้อมมีใบรับรองสุขภาพและการทำวัคซีนที่ถูกต้อง เอกสารนำเข้าประเทศ และเอกสารอื่นๆ ที่ระบุโดยประเทศที่เดินทางเข้าหรือแวะต่อเครื่อง มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขนส่งได้ การขนส่งดังกล่าวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ ตามที่ทางเราระบุ ซึ่งท่านสามารถสอบถามได้ตลอดเวลา 

8.10.2  ในกรณีนับเป็นสัมภาระ สัตว์ใดๆ พร้อมด้วยกรงและอาหาร ไม่ถือเป็นสัมภาระอนุญาตที่ขนส่งได้ฟรี แต่จะถือเป็นสัมภาระเกิน ซึ่งท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมในอัตราที่บังคับใช้

8.10.3  สุนัขนำทางที่ติดตามผู้โดยสารพิการจะได้รับการขนส่งฟรีเพิ่มเติมจากส่วนของสัมภาระอนุญาตปกติ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ทางเราระบุ

8.10.4  ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การเสียชีวิตของสัตว์ หรือในกรณีที่ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า หรือผ่านประเทศ รัฐ หรือเขตการปกครองใดๆ

8.11 เนื่องด้วยความรับผิดของเราที่มีต่อท่านมีจำกัด ทางเราขอแนะนำให้ท่านซื้อประกันการเดินทางเพื่อครอบคลุมความล่าช้า การสูญหายและความเสียหายของสัมภาระไว้ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายประกันภัยการเดินทางที่ใช้กับการเดินทางภายในประเทศนิวซีแลนด์และการเดินทางจากนิวซีแลนด์ไปยังต่างประเทศ

ในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาของการสูญหายหรือเสียหาย ผู้โดยสารต้องมีหลักฐานของการสูญหายหรือเสียหายดังกล่าว

8.11.1  หากทางเราออกตั๋วหรือรับโหลดสัมภาระเพื่อเที่ยวบินของบริษัทสายการบินอื่นนอกเหนือจากเที่ยวบินร่วม ให้ถือว่าทางเราปฏิบัติในฐานะตัวแทนของบริษัทสายการบินดังกล่าวที่สัญญาการขนส่งมีผลบังคับใช้ ถึงกระนั้นก็ตาม เพื่อประโยชน์ในการขนส่งสัมภาระโหลดใต้เครื่อง ลูกค้าจะมีสิทธิในการกระทำการใดต่อบริษัทสายการบินแรกหรือบริษัทหลัง;

8.11.2  ทางเราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติตามกฎหมายใด หรือระเบียบ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของภาครัฐ หรือจากการไม่ปฏิบัติตาม; 

8.11.3  ความรับผิดของเราในกรณีสัมภาระถูกทำลาย หรือสูญหาย หรือเสียหาย หรือล่าช้าระหว่างการขนส่งระหว่างประเทศจำกัดอยู่ที่ 1,131 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ตามที่ระบุในหมวด 15.10) ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน เว้นเสียแต่ท่านจะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายเป็นผลมาจากการกระทำหรือการละเลยในส่วนการปฏิบัติงานของเรา หรือพนักงานของเรา หรือตัวแทนที่ทำหน้าที่ในขอบเขตตามตำแหน่งงาน ซึ่งกระทำโดยจงใจเพื่อก่อความเสียหายหรือประมาทเลินเล่อ และแม้จะทราบว่าการกระทำของตนอาจนำมาซึ่งความเสียหาย   

8.11.4  ทางเราไม่มีข้อผูกพันต่อสัมภาระโหลดใต้เครื่องที่ถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหาย หากความเสียหายเป็นผลจากความชำรุดเดิม คุณภาพ หรือข้อด้อยของสัมภาระโหลดใต้เครื่องชิ้นนั้น

8.11.5  ทางเราไม่มีข้อผูกพันต่อสัมภาระโหลดถือขึ้นเครื่องที่ถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหาย เว้นเสียแต่ความเสียหายเป็นผลจากความผิดพลาด หรือโดยพนักงานหรือตัวแทนของเรา

8.11.6  ทางเราไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากสัมภาระของท่าน ท่านจะยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่สัมภาระของท่านก่อขึ้นแก่บุคคลอื่น หรือทรัพย์สิน ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินของเรา

8.11.7  ทางเรามีความรับผิดจำกัดหรือไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายหรือการสูญหายของสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตให้บรรจุในสัมภาระโหลดใต้เครื่องตามระบุในหมวด 8.4.1 และ 8.4.2 เว้นเสียแต่จะระบุเป็นอื่นโดยพิธีสารมอนทรีออล และขึ้นอยู่กับการป้องกันประเทศที่มีผลบังคับใช้ในที่นี้ ซึ่งอาจถูกสนับสนุนด้วยการละเลยและการกระทำผิดของท่าน

8.11.8  ทางเราไม่มีข้อผูกพันต่อร่องรอยการใช้งาน หรือต่อความเสียหายของส่วนที่นูนยื่นหรือขยับเขยื้อนได้ เช่น ล้อและมือจับที่ทางเราพิจารณาว่ามีคุณภาพหรือมีลักษณะไม่เหมาะสมในการต้านทานต่อการจัดการสัมภาระระหว่างขนส่งทางอากาศ

8.11.9  ในกรณีที่ความประมาทเลินเล่อเกิดขึ้นในส่วนของท่าน ทางเราอาจพ้นจากความรับผิดทั้งหมดหรือบางส่วนต่อสัมภาระโหลดใต้เครื่องและถือขึ้นเครื่องของท่านตามกฎหมายที่บังคับใช้

8.12 ความรับผิดต่อความล่าช้า สูญหาย หรือเสียหายต่อสัมภาระระหว่างการขนส่งภายในประเทศ

พรบ. The Contract and Commercial Law Act 2017 (ส่วนที่ 5) (นิวซีแลนด์) จะมีผลบังคับใช้ต่อความรับผิดของเราสำหรับการขนส่งสัมภาระภายในประเทศ เว้นเสียแต่จะมีการแก้ไขเป็นอื่นในข้อกำหนด

9.1 ตารางบิน

ทางเราใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดในการนำท่านและสัมภาระออกเดินทางอย่างเหมาะสมและยึดมั่นตามตารางบินที่ได้ประกาศใช้ ณ วันที่ออกเดินทาง อย่างไรก็ดี ในการปฏิบัติเช่นนั้น ทางเราอาจต้องใช้เครื่องบินทดแทน และ/หรือบริการของบริษัทสายการบินอื่นหรือผู้ให้บริการขนส่งภาคพื้น (“บริษัทขนส่งทางเลือก” ทางเราอาจต้องเปลี่ยนเวลาเที่ยวบิน ซึ่งมักมีสาเหตุที่นอกเหนือการควบคุมของเรา และเป็นผลให้เราไม่อาจรับรองเวลาที่แสดงไว้ในตารางบินได้ ซึ่งส่วนนี้ไม่อยู่ในสัญญาของการขนส่งของเราที่มีต่อท่าน

9.2 การยกเลิกและการเปลี่ยนเส้นทาง

9.2.1  ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาเครื่องบินทดแทน และ/หรือบริษัทขนส่งทางเลือก หากทางเรายกเลิกเที่ยวบิน ไม่อาจให้บริการเที่ยวบินด้วยเหตุผลที่สมควรตามตารางบิน ไม่อาจไปถึงปลายทางหรือจุดแวะพักของท่าน หรือทำให้ท่านพลาดเที่ยวบินต่อไปที่ท่านมีการยืนยันรายการจองไว้แล้วด้วยบัตรโดยสารสำหรับการเดินทางที่มีจุดแวะพัก ท่านมีทางเลือกดังต่อนี้ ซึ่งขึ้นอยู่การตกลงร่วมกันกับทางเรา ไม่ว่าจะเป็น:  

9.2.1.1  ได้รับการขนส่งด้วยบริการตามตารางบินอื่นของเรา ซึ่งมีที่นั่งว่างในชั้นบริการเดียวกัน หรือด้วยบริการของบริษัทสายการบินทางเลือกในกรณีไม่มีที่นั่งว่าง ซึ่งไม่ว่าในกรณีใดล้วนไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือการคืนเงิน; หรือ

9.2.1.2  เปลี่ยนเส้นทางไปยังจุดแวะพักหรือปลายทางต่อไปที่แสดงบนตั๋วโดยสารด้วยบริการของเราหรือบริษัทสายการบินทางเลือก หากค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายของการเปลี่ยนเส้นทางต่ำกว่าที่ท่านได้ชำระไว้ ทางเราจะคืนเงินส่วนต่างแก่ท่าน;

9.2.1.3  หากท่านไม่ยอมรับทางเลือกใดเลยในขณะนั้น ทางเราจะคืนเงินสดหรือตั้งเป็นเครดิตให้แก่ท่านตามข้อบัญญัติในหมวด 10.2 ซึ่งทางเราจะไม่มีข้อผูกพันใดกับท่านอีกต่อไป

9.3  หากทางเราไม่สามารถจัดหาที่นั่งที่ได้ยืนยันแก่ท่านไว้ก่อนหน้าได้ ทางเราจะชดเชยค่าใช้จ่ายแก่ท่านตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ หรือตามนโยบายการชดเชยกรณีปฏิเสธการขึ้นเครื่อง (หากมีข้อสงสัย ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทางเราได้)   

9.4  แม้มีข้อบัญญัติ 9.2.1 แต่หากท่านหรือผู้ร่วมเดินทางก่อให้เกิดการชะงักงันของเที่ยวบินไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ซึ่งรวมถึงกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ ซึ่งทำให้เราต้องย้อนเครื่องบินกลับหรือเชิญท่านออกจากเครื่องบิน ณ สนามบินที่ไม่อยู่ในเส้นทางบินปกติ (ซึ่งหมายถึงสนามบินที่แอร์นิวซีแลนด์ไม่มีบริการเที่ยวบิน) ท่านต้องจัดหาการเดินทางด้วยตนเองและยอมรับค่าใช้จ่ายการเดินทางทั้งหมดของตัวท่านและผู้ร่วมเดินทางจากสนามบินดังกล่าวไปยังสนามบินที่แอร์นิวซีแลนด์มีให้บริการเที่ยวบินเพื่อกลับเข้าสู่การเดินทางตามรายการจองเดิมอีกครั้ง หรือเดินทางย้อนกลับไปยังต้นทางที่ได้รับบริการ ในการนี้ ระเบียบค่าโดยสารของตั๋วโดยสารของท่านจะมีผลบังคับใช้ 

9.5  โดยอาศัยข้อกำหนดในหมวด 17 ของเงื่อนไขสัญญานี้ ไม่มีเนื้อหาใดในหมวดที่ 9 นี้ที่จะส่งผลต่อสิทธิของท่านภายใต้พรบ. Consumer Guarantees Act 1993 (นิวซีแลนด์) ในขณะที่มีผลบังคับใช้ 

ในกรณีที่ท่านมีสิทธิ์ได้รับเงินหรือเครดิตคืน ทางเราจะคืนเงินหรือเครดิตค่าโดยสารที่ท่านชำระไว้สำหรับตั๋วโดยสาร หรือส่วนของตั๋วโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้ พร้อมภาษีที่เก็บและค่าธรรมเนียมของภาครัฐและสนามบินคืนแก่ท่าน ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบค่าโดยสารหรือค่าธรรมเนียมที่บังคับใช้:

10.1 ผู้ที่จะได้รับเงินคืน

10.1.1  เว้นเสียแต่จะระบุไว้เป็นอื่นในหมวด 10 ทางเรามีสิทธิ์ใช้วิจารณญาณในการคืนเงินแก่บุคคลที่มีชื่อปรากฏบนตั๋วโดยสารหรือบุคคลที่ได้ชำระค่าตั๋วโดยสารที่แสดงหลักฐานการชำระเงินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

10.1.2  หากการชำระค่าตั๋วโดยสารทำโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้โดยสารที่มีชื่อปรากฏบนตั๋วโดยสาร และตั๋วได้ระบุข้อจำกัดในการคืนเงิน ทางเราจะคืนเงินให้แก่บุคคลผู้ชำระค่าตั๋วโดยสารเท่านั้น

10.1.3  ยกเว้นในกรณีตั๋วโดยสารสูญหาย การคืนเงินจะทำได้เฉพาะเมื่อสามารถแสดงตั๋วและคูปองเที่ยวบินส่วนที่ยังไม่ได้ใช้เท่านั้น

10.2 การคืนเงินจากการชะงักงัน/โดยอัตโนมัติ

10.2.1  หากทางเราหรือผู้ให้บริการของเรายกเลิกเที่ยวบิน ไม่อาจจัดหาเที่ยวบินที่เหมาะสมตามตารางบิน ไม่อาจไปถึงยังปลายทางหรือจุดแวะพักของท่าน หรือทำให้ท่านพลาดการต่อเครื่องบินที่ท่านได้รับการยืนยันรายการจองเรียบร้อยแล้วด้วยบัตรโดยสารสำหรับการเดินทางที่มีจุดแวะพัก ตามข้อบัญญัติในหมวด 10.2.3 จำนวนเงินคืนมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

10.2.1.1  หากไม่มีการใช้งานส่วนใดๆ ของตั๋วโดยสาร จำนวนเงินที่ได้รับจะรวมค่าโดยสารที่ชำระไว้ (รวมภาษีที่เก็บ ค่าใช้จ่ายของภาครัฐและสนามบิน แม้มีระเบียบด้านค่าโดยสารระบุไว้ก็ตาม);

10.2.2  หากมีการใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของตั๋วโดยสาร จำนวนเงินที่ได้รับจะสูงกว่าตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

10.2.2.1  ค่าโดยสารเที่ยวเดียว (หักส่วนลดที่ใช้ไปและค่าใช้จ่าย แต่รวมภาษีที่จัดเก็บ ค่าใช้จ่ายของภาครัฐและสนามบิน แม้มีระเบียบด้านค่าโดยสารระบุไว้ก็ตาม) จากจุดที่การเดินทางชะงักงันไปยังปลายทาง หรือจุดแวะพักต่อไป; หรือ

10.2.2.2  ส่วนต่างระหว่างค่าโดยสารที่ชำระและค่าโดยสารสำหรับการขนส่งที่ใช้จริง (ซึ่งรวมภาษีที่จัดเก็บ ค่าใช้จ่ายของภาครัฐและสนามบิน แม้มีระเบียบด้านค่าโดยสารระบุไว้ก็ตาม)

10.2.3  เมื่อใดที่การยกเลิก ความล้มเหลว หรือการไม่อาจเชื่อมโยงที่อ้างอิงในหมวด 10.2.1 เป็นผลจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ไม่ว่าท่านจะได้เช็คอินแล้วหรือไม่ ท่านมีทางเลือกตามที่ระบุในหมวด 9.2.1 ยกเว้นในขอบเขตของส่วนของตั๋วโดยสารที่คืนเงินไม่ได้ ท่านจะได้รับเงินคืน และท่านอาจมีสิทธิ์ในการรับเครดิตนาน 12 เดือนสำหรับส่วนที่ไม่อาจคืนเงินได้ของค่าโดยสารเพื่อการเดินทางในภายภาคหน้ากับทางเรา ทางเราอาจหักลบค่าธรรมเนียมบริการตามที่เหมาะสมจากเครดิตเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางธุรการ

10.3 การคืนเงินโดยสมัครใจ

หากท่านมีสิทธิ์รับเงินค่าโดยสารคืนด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในหมวด 10.2 และท่านจะมีสิทธิ์ในการรับเงินคืนตามระเบียบด้านค่าโดยสารที่บังคับใช้ จำนวนเงินคืนมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

10.3.1  หากไม่มีการใช้งานส่วนใดๆ ของตั๋วโดยสาร จำนวนเงินที่ได้รับจะเท่ากับค่าโดยสารที่ชำระไว้ (รวมภาษีที่เก็บ ค่าใช้จ่ายของภาครัฐและสนามบิน) หักด้วยค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมการยกเลิก;

10.3.2  หากมีการใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของตั๋วโดยสาร จำนวนเงินที่ได้รับจะเท่ากับส่วนต่างระหว่างค่าโดยสารที่ชำระกับค่าโดยสารสำหรับการเดินทางระหว่างจุดที่ได้มีการใช้ตั๋วไปแล้ว (ซึ่งรวมภาษีที่เก็บ ค่าใช้จ่ายของภาครัฐและสนามบิน) หักด้วยค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมการยกเลิก

10.4 การคืนเงินตั๋วที่สูญหาย

10.4.1  หากตั๋วโดยสารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของตั๋วสูญหาย โดยที่ท่านสามารถแสดงหลักฐานของการสูญหายและการชำระค่าธรรมเนียมทางธุรการตามสมควร การคืนเงินค่าโดยสาร (ซึ่งรวมภาษีที่เก็บ ค่าใช้จ่ายของภาครัฐและสนามบิน) จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยทางเรา ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

10.4.1.1  การสูญหายของตั๋วโดยสาร หรือบางส่วนของตั๋ว ไม่ได้มีการใช้งาน แต่ได้มีการคืนเงินหรือออกตั๋วแทนแล้ว; และ

10.4.1.2  บุคคลที่ได้รับการคืนเงินในลักษณะที่ทางเราระบุตัวได้ ต้องชำระเงินที่ได้รับคืนแก่เราในกรณีฉ้อฉล และ/หรือ ในขอบเขตที่ตั๋วโดยสารที่สูญหายหรือส่วนที่ใช้งานไปแล้ว

10.5 สิทธิในการปฏิเสธเงินคืน

10.5.1  ทางเราอาจปฏิเสธที่จะคืนเงินหากได้รับการร้องขอหลังจากวันหมดของอายุตั๋วโดยสาร

10.5.2  ทางเราอาจปฏิเสธที่จะคืนเงินค่าตั๋วโดยสารที่ได้แสดงต่อเราหรือต่อเจ้าหน้าที่รัฐในลักษณะของหลักฐานในการจงใจออกนอกประเทศ เว้นเสียแต่ท่านจะพิสูจน์ได้ว่าได้รับการยินยอมให้อยู่ในประเทศ หรือท่านกำลังจะเดินทางออกจากประเทศด้วยบริษัทสายการบินอื่น หรือด้วยการขนส่งวิธีอื่น

10.5.3  หากท่านถูกปฏิเสธการขนส่งจากสถานการณ์ตามที่ระบุในหมวด 7.1.6 หรือ 7.1.10 ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการถือเอายอดเงินที่ท่านชำระไว้สำหรับเที่ยวบินที่ท่านถูกปฏิเสธการขนส่งเหนือยอดเงินที่ท่านต้องชำระแก่เราสำหรับการเดินทางของท่านในครั้งก่อนหน้า 

10.5.4  ในกรณีที่ท่านประสพเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ซึ่งส่งผลให้เราต้องยกเลิก เปลี่ยนเส้นทาง หรือปรับตารางการบิน การคืนเงินในส่วนใดๆ ของตั๋วโดยสารอาจใช้เป็นเงินสมทบของค่าใช้จ่ายการชะงักงันของเที่ยวบินได้

10.6 สกุลเงิน

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในลักษณะเดียวกันและเป็นสกุลเงินเดียวกันกับที่ใช้ชำระค่าตั๋วโดยสาร

10.7 บุคคลใดที่รับเงินคืน

การคืนเงินโดยสมัครใจจะดำเนินการโดยบริษัทสายการบินหรือตัวแทนที่ออกตั๋วโดยสารแต่แรก

11.1 ทั่วไป

หากทางเราพิจารณาเห็นว่าท่านมีพฤติการณ์บนเครื่องบินที่เป็นอันตรายต่อเครื่องบินหรือบุคคลอื่นหรือทรัพย์สินบนเครื่อง หรือขัดขวางการทำงานของลูกเรือ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของลูกเรือ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดการยินยอมไม่สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ หรือเสพยา หรือปฏิตัวในลักษณะที่ก่อให้เกิดความคับข้องใจ ไม่สะดวก ก่อความเสียหาย หรือทำร้ายผู้โดยสารท่านอื่น ลูกเรือหรือทรัพย์สินใดๆ ซึ่งรวมถึงเครื่องบิน ทางเราจะใช้มาตรการที่เห็นว่าจำเป็นต่อการป้องกันการกระทำดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการหน่วงเหนี่ยว ท่านอาจถูกปล่อยตัวที่จุดแวะพักใดก็ได้ และต้องถูกดำเนินคดีสำหรับความอันตรายที่ท่านได้ก่อไว้บนเครื่อง และทางเราอาจตัดสินใจไม่ให้บริการแก่ท่านในอนาคต 

11.2 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ท่านอาจใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ขนาดเล็กที่มีน้ำหนักเบาบนเครื่องบินเฉพาะตามข้อบัญญัติในหมวด 11.2

11.2.1  อุปกรณ์ส่งสัญญาณทุกชนิดต้องอยู่ในโหมดไม่ส่งสัญญาณ หรือโหมด “airplane” ขณะอยู่บนเครื่อง หากฟังก์ชั่นการส่งสัญญาณไม่สามารถปิดการทำงานได้ ท่านต้องปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นขณะอยู่บนเครื่อง ฟังก์ชั่นส่งสัญญาณอื่นๆ เช่น บลูทูธ และอินเทอร์เน็ตไร้สาย อาจใช้งานได้เฉพาะเมื่อลูกเรือแจ้งให้ทราบ หากอินเทอร์เน็ตไร้สายมีการเปิดใช้งาน ท่านต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งาน 

11.2.2  หากทางเราหรือผู้ให้บริการของเราอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องเล่น MP3 คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป หรือเครื่องเล่นเกมส์อิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างทำการบิน ท่านต้องปิดเครื่องในขณะที่เครื่องเทคออฟและลงจอด และอาจต้องจัดเก็บอุปกรณ์ให้เหมาะสมหากได้รับการร้องขอ

11.2.3  ท่านอาจใช้กล้องถ่ายรูป เครื่องอัดเสียง อุปกรณ์ถ่ายภาพ เพื่อการใช้งานส่วนตัวได้ ท่านอาจถ่ายภาพ บันทึกเสียงหรือบันทึกภาพผู้อื่นได้โดยต้องได้รับการยินยอม ทั้งนี้ ในการใช้กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ถ่ายภาพ ท่านต้องปฏิบัติตามคำสั่งของลูกเรือในขณะอยู่บนเครื่อง

11.2.4  อุปกรณ์ช่วยได้ยิน เครื่องกำหนดจังหวะการเต้นหัวใจ และอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตตามที่ระบุ อุปกรณ์ทางสรีรวิทยา อาจใช้งานได้โดยไม่มีข้อจำกัด

12.1  ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่บังคับใช้ หากทางเราตกลงที่จะจัดหาบริการเพิ่มเติมหรือตัวเลือกแก่ท่าน (ซึ่งรวมการขนส่งภาคพื้นดิน) ทางเราและผู้ให้บริการของเราจะไม่มีความรับผิดใดต่อท่านสำหรับบริการดังกล่าว ยกเว้นในส่วนของความประมาทเลินเล่อของทางเราในการจัดเตรียมบริการหรือเมื่อทางเรามีความรับผิดตามพรบ. Consumer Guarantees Act 1993 (นิวซีแลนด์)

12.2  หากทางเราจัดหาบริษัทอื่นมาเพื่อให้บริการเพิ่มเติมดังกล่าวแก่ท่าน (ซึ่งรวมการขนส่งภาคพื้นดิน) ทางเราจะปฏิบัติในฐานะตัวแทนของท่านในการจัดหาบริการเหล่านั้น เงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทในการจัดหาบริการเพิ่มเติมดังกล่าว (ซึ่งรวมการขนส่งภาคพื้นดิน) จะมีผลบังคับใช้ต่อท่าน ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขดังกล่าวจากเราได้

13.1 ทั่วไป

13.1.1  ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการได้มาซึ่งเอกสารเดินทางทั้งหมดและวีซ่าที่จำเป็น และในการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำร้องและข้อกำหนดด้านการเดินทาง ตลอดจนระเบียบของประเทศต้นทาง ปลายทาง และทางผ่านเพื่อต่อเครื่อง
13.1.2  ทางเราและผู้ให้บริการของเราจะไม่รับผิดต่อท่านสำหรับผลอันเกิดจากการไม่ดำเนินการเพื่อได้มาซึ่งเอกสารเดินทางและวีซ่า หรือต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง คำร้อง ข้อกำหนด กฎ หรือข้อกำหนดดังกล่าว
13.1.3  ท่านควรหาข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นและสภาพของท้องถิ่นที่ปลายทางก่อนออกเดินทาง ทางเราไม่อาจเป็นตัวแทนยืนยันความปลอดภัย สภาพหรือประเด็นอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นที่จุดหมายใดๆ ได้

13.2 เอกสารเดินทาง

ก่อนเดินทาง ท่านต้องแสดงเอกสารออกและเข้าประเทศ เอกสารเกี่ยวกับสุขภาพ และเอกสารอื่นๆ ที่กำหนดโดยกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง คำร้อง หรือข้อกำหนดอื่นๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้อง และอนุญาตให้เราทำสำเนาและจัดเก็บตามสมควร ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขนส่งหากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ 

13.3 การปฏิเสธการเข้าเมือง

หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศใดๆ ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางออกจากประเทศนั้นๆ แก่เรา ทางเราอาจนำค่าโดยสารส่วนที่ท่านยังไม่ใช้งานที่ท่านชำระไว้มาหักลบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หรือคืนเงินแก่ท่านในส่วนที่ชำระเกินไว้กับเรา ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เก็บเพื่อเดินทางไปยังจุดที่ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศจะไม่สามารถคืนเป็นเงินได้

13.4 ความรับผิดชอบของผู้โดยสารต่อค่าปรับ ค่าใช้จ่ายในการถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว ฯลฯ

หากทางเราต้องชำระค่าปรับ หรือถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากการที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ หรือการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง การตัดสินใจ คำร้อง หรือข้อกำหนดด้านการเดินทางอื่นๆ ของประเทศใดๆ หรือไม่แสดงเอกสารที่จำเป็น ท่านต้องชำระเงินคืนแก่เราในส่วนที่เราได้ชำระไปเพื่อท่าน หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการนี้ ทางเราอาจนำค่าโดยสารส่วนที่ท่านยังไม่ใช้งานที่ท่านชำระไว้มาหักลบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หรือหรือคืนเงินแก่ท่านในส่วนที่ชำระเกินไว้กับเรา

13.5 การตรวจสอบทางศุลกากร

หากจำเป็น ท่านอาจร่วมตรวจสอบสัมภาระของท่านร่วมกับศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ทางเราไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดจากการตรวจค้นดังกล่าว หรือจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ ทั้งนี้ ท่านตกลงยอมรับการรักษาความปลอดภัยใดๆ ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานบริการรักษาความปลอดภัยทางอากาศ ภาครัฐ หรือเจ้าหน้าที่สนามบิน บริษัทสายการบิน หรือทางเรา

14.1  การขนส่งที่ให้บริการโดยเราหรือบริษัทสายการบินอื่นภายใต้ตั๋วโดยสารใบเดียว หรือบัตรโดยสารสำหรับการเดินทางที่มีจุดแวะพัก ถือเป็นการเดินทางเดียวตามเจตจำนงของพิธีสารมอนทรีออล 

14.2  เมื่อทางเราเป็นผู้ให้บริการร่วม ทางเราจะไม่ขอรับผิดต่ออุบัติเหตุหรือความล่าช้าที่เกิดในส่วนของการเดินทางที่ให้บริการโดยบริษัทสายการบินอื่น เมื่อทางเราเป็นบริษัทสายการบินที่ขนส่ง ทางเรามีความรับผิดต่ออุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือการสูญเสียชีวิตที่เกิดขึ้นบนเครื่องบิน หรือในกระบวนการลงจากเครื่องหรือขึ้นเครื่องบิน ทั้งนี้ เมื่อเราเป็นบริษัทสายการบินที่มีข้อผูกพันร่วม แต่ไม่ได้ปฏิบัติการในส่วนใดของบริการขนส่ง ทางเราจะรับผิดในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือการสูญเสียชีวิตในส่วนใดส่วนหนึ่งของการขนส่ง ทั้งบนเครื่องบิน หรือในกระบวนการลงจากเครื่องหรือขึ้นเครื่องบิน

15.1  ความรับผิดของเราและของบริษัทสายการบินแต่ละรายที่เกี่ยวข้องในการเดินทางของท่านจะกำหนดโดยเงื่อนไขในสัญญาการขนส่งของพวกเขา

การขนส่งระหว่างประเทศ

15.2  ในกรณีการร้องเรียนของผู้โดยสารภายใต้หมวด 15 และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสัมภาระภายใต้หมวด 8.11 อันเกิดจากการขนส่งระหว่างประเทศตามที่ระบุในหมวด 1 ทางเราจะอาศัยข้อกำหนดของพิธีสารมอนทรีออล และสิทธิของท่าน และข้อผูกพันและสิทธิของเราจะเป็นไปตามที่ระบุในพิธีสารมอนทรีออล ตลอดจนตารางที่ 6 ของพรบ. Civil Aviation Act 1990 ทั้งนี้ ข้อกำหนดของพิธีสารมอนทรีออลจะมีผลต่อการขนส่งระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดยเราโดยไม่คำนึงถึงพิธีสารอื่นใด ซึ่งอาจมีผลต่อการเดินทางของท่าน และแม้อยู่ภายใต้ข้อเท็จจริงที่ว่าไม่มีพิธีสารใดอาจบังคับใช้ในการเดินทางของท่านได้

15.3  ความรับผิดของเราต่อการร้องเรียนในกรณีการเสียชีวิต การได้รับบาดเจ็บ หรือการบาดเจ็บทางกายอย่างอื่นของผู้โดยสารมีมูลค่าไม่เกิน 113,100 ดอลลาร์สิงคโปร์ ตามที่ระบุในหมวด 15.11 หากทางเราพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายดังกล่าวไม่ได้เป็นผลจากความเลินเล่อ หรือการกระทำผิด หรือการละเลยของเรา หรือผู้ให้บริการของเรา หรือตัวแทนของเรา หรือเป็นผลจากความเลินเล่อ หรือการกระทำผิด หรือการละเลยของบุคคลที่สามเพียงฝ่ายเดียว

15.4  ความรับผิดของเราต่อผู้โดยสารตามที่ระบุในหมวด 15.2 จะมีผลต่อข้อร้องเรียนของผู้โดยสารเท่านั้น หรือในกรณีการเสียชีวิตของผู้โดยสาร บุคคลที่มีสิทธิ์ร้องเรียนโดยธรรมชาติในกรณีการเสียชีวิตตามกฎหมายที่บังคับใช้ จะต้องไม่เข้าร้องเรียนต่อกลุ่มประกันภัยสาธารณะใดๆ หรือกลุ่มลักษณะเดียวกันซึ่งก่อตั้งขึ้นหรือถือสิทธิ์ดำเนินการ ไม่ว่าด้วยการรับช่วงสิทธิ อำนาจทางกฎหมาย หรืออื่นใด ข้อร้องเรียนใดๆ ของผู้โดยสารที่ได้รับมอบหมายหรือโอนข้อมูลจะถือว่าอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับใช้ 

15.5  หากทางเราพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายเกิดจาก หรือเป็นผลจาก ความเลินเล่อของผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้โดยสารที่เสียชีวิต ทางเราอาจพ้นจากความรับผิดทั้งหมดหรือบางส่วนอันเป็นผลจากกฎหมายที่บังคับใช้

15.6  ทางเราจะไม่รับผิดต่อความเจ็บป่วย การบาดเจ็บ หรือความพิการ ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิต อันเนื่องมาจากอายุหรือสภาพร่างกายของท่าน หรือการเสื่อมถอยรุนแรงของสภาพดังกล่าว

การขนส่งในประเทศ

15.7  ทางด้านการขนส่งที่ทางเราให้บริการ หรือบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งไม่ใช่การขนส่งระหว่างประเทศ ความรับผิดของเราจะจำกัดตามที่ระบุในส่วนที่ 9B ของพรบ. Civil Aviation Act 1990 และพรบ. Contract and Commercial Law Act 2017 (ส่วนที่ 5) หรือข้อกฎหมายอื่นภายหลังจากพรบ.นี้ ทั้งนี้ ความรับผิดในส่วนของการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือการเสียชีวิตของผู้โดยสารอาจไม่รวมอยู่ตามที่ระบุในพรบ. Injury Prevention, Rehabilitation and Compensation Act 2001 และ/หรือข้อกฎหมายอื่นภายหลังจากพรบ.นี้ ทั้งนี้ โดยอาศัยหมวดที่ 17 พรบ. Consumer Guarantees Act 1993 อาจมีผลต่อการเดินทางของท่านด้วยเช่นกัน

ข้อกำหนดการรับผิดทั่วไป

15.8  สัญญาเหล่านี้รวมถึงการละเว้นหรือจำกัดความรับผิดจะมีผลต่อและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของตัวแทนจำหน่ายของเรา ผู้ให้บริการ พนักงานและตัวแทน ในขอบเขตเดียวกันกับที่มีผลบังคับใช้ต่อเรา มูลค่ารวมที่เรียกเก็บจากเรา ตัวแทนจำหน่ายของเรา พนักงานและตัวแทน จะไม่เกินขีดกำหนดความรับผิดของเรา 

ความเสียหายที่ตามมา

15.9  ความรับผิดของเราจะจำกัดเฉพาะความสูญเสียที่พิสูจน์ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของพิธีสารมอนทรีออล และกฎหมายที่บังคับใช้ใดๆ ทางเราจะไม่รับผิดต่อการสูญเสียอันมาจากการสมรู้ร่วมคิด การสูญเสียทางอ้อม หรือการสูญเสียที่ตามมาภายหลัง   

15.10  เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหมวด 8 และ 15 มูลค่าของเงินหนึ่งดอลลาร์สิงคโปร์ (SDR) ในสกุลเงินที่เกี่ยวข้องในแต่ละวันจะอยู่ในจำนวนที่ International Monetary Fund ได้กำหนดไว้ว่าเป็นมูลค่าของเงิน SDR จำนวนหนึ่งหน่วยในสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง; (ก) ณ วันนั้น หรือ (ข) หากไม่มีการกำหนดมูลค่าไว้ ณ วันนั้น ให้ถือเอามูลค่าของวันล่าสุดที่ได้มีการกำหนดไว้ ทั้งนี้ ทางเรายอมรับมูลค่าของเงินจำนวนหนึ่ง SDR ตามที่ระบุในเว็บไซต์ทางการของ International Monetary Fund (IMF) ณ วันที่ใช้งาน ที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ตของ IMF ในปัจจุบันคือ http://www.imf.org/external/np/fin/rates/rms_five.cfm ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง   

15.11  เว้นเสียแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ ไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขของสัญญาเหล่านี้จะละเว้นการปกป้องสิทธิ์ หรือละเว้นการยกเลิกข้อจำกัดในความรับผิดของเราภายใต้พิธีสารมอนทรีออลหรือกฎหมายที่บังคับใช้ ทั้งนี้ ในส่วนของบุคคลที่สาม ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการพึ่งพาอาศัยบุคคลอื่นใด ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดสิทธิของเงินสมทบและเงินสินไหมทดแทน

16.1 หนังสือร้องเรียน

16.1.1  การยอมรับสัมภาระของผู้ถือใบรับสัมภาระที่ไม่มีข้อร้องเรียน ณ เวลานำส่งจะถือว่าสัมภาระนั้นได้นำส่งในสภาพที่ดี และเป็นไปตามสัญญาการขนส่ง เว้นเสียแต่ท่านจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นอย่างอื่น 
16.1.2  หากท่านต้องการยื่นข้อร้องเรียนหรือกระทำการโต้แย้งต่อความเสียหายของสัมภาระ ท่านต้องแจ้งทางเราเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่ท่านค้นพบความเสียหาย และโดยอย่างช้าไม่เกินเจ็ด (7) วันหลังได้รับสัมภาระโหลดใต้เครื่อง หรือภายในเจ็ด(7) วันหลังสิ้นสุดการขนส่งสัมภาระถือขึ้นเครื่อง ทั้งนี้ หากท่านต้องการยื่นข้อร้องเรียนหรือกระทำการโต้แย้งใดๆ เกี่ยวกับความล่าช้าของสัมภาระโหลดใต้เครื่อง ท่านต้องแจ้งทางเราภายในยี่สิบเอ็ด (21) วันหลังจากวันที่สัมภาระโหลดใต้เครื่องได้มีการเตรียมไว้ให้ท่าน ณ จุดรับ ทั้งนี้ การร้องเรียนดังกล่าวต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร

16.2 ข้อจำกัดในการแก้ไข

สิทธิใดๆ ต่อความเสียหายจะสูญสิ้นไปหากไม่มีการโต้แย้งใดภายในระยะเวลาสองปีหลังจากวันที่เดินทางถึงปลายทาง หรือวันที่เครื่องบินมีกำหนดเดินทางถึง หรือวันที่การขนส่งสิ้นสุด ทั้งนี้ วิธีคำนวณระยะเวลาจำกัดจะกำหนดโดยกฎหมายของศาลในพื้นที่ที่เกิดข้อร้องเรียน แต่ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพิธีสารมมอนทรีออล

หากตัวท่านได้รับหรือปิดบังวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเพื่อบริการใดๆ ที่เงื่อนไขสัญญาเหล่านี้มีผลบังคับ บทบัญญัติของพรบ. Consumer Guarantees Act 1993 (นิวซีแลนด์) จะไม่มีผลต่อการให้บริการดังกล่าวของเรา

ไม่มีตัวแทนจำหน่าย ผู้รับใช้ พนักงาน หรือตัวแทนรายใดของเรามีอำนาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือละเว้น บทบัญญัติใดๆ ในข้อสัญญาเหล่านี้