สัมภาระโหลดใต้เครื่อง

ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน น้ำหนักและขนาดของกระเป๋าสัมภาระสำหรับตั๋วประเภทต่างๆ ของแอร์นิวซีแลนด์ รวมถึงวิธีง่ายๆ ในการชำระเงินซื้อน้ำหนักเพิ่มได้ที่นี่ พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับสัมภาระในกรณีเดินทางแบบต่อเที่ยวบินและต้องมีการเปลี่ยนสายการบินที่ให้บริการ

สัมภาระที่อนุญาต 

เมื่อท่านสำรองที่นั่งกับแอร์นิวซีแลนด์โดยตรง สัมภาระที่อนุญาตสำหรับท่านจะระบุไว้บน e-ticket

หากการเดินทางของท่านมีเที่ยวบินร่วมกับสายการบินอื่นด้วย สัมภาระที่เราอนุญาตอาจไม่มีผลต่อสายการบินดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้ที่หมวดการต่อเที่ยวบิน (Connecting flights) ด้านล่าง

ท่านได้รับน้ำหนักสัมภาระเท่าใด?

นอกจากตั๋วประเภทเฉพาะที่นั่ง ซึ่งท่านจะได้รับน้ำหนักเฉพาะสัมภาระนำขึ้นห้องโดยสาร ตั๋วประเภทอื่นๆ ของเราได้รวมน้ำหนักของสัมภาระโหลดใต้เครื่องไว้ให้ท่านแล้ว

ต้องการน้ำหนักเพิ่ม? ท่านสามารถเพิ่มสัมภาระเพิ่มแบบชำระเงินล่วงหน้า (Prepaid Extra Bags) ได้ และรับสิทธิ์นำสัมภาระโหลดใต้เครื่องได้มากถึงสามชิ้น

ต่อไปนี้คือสรุปประเภทราคาค่าโดยสารและลำดับขั้นสัมภาระอนุญาต

เที่ยวบินในประเทศ

ค่าโดยสารประเภทseat+bag หรือ flexitime หรือ Smart Saver รวมสัมภาระโหลดใต้เครื่อง 1 ชิ้น และ 2 ชิ้นสำหรับ flexidate   

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

ค่าโดยสารประเภทseat+bag หรือ theworks2 หรือ Economy3 รวมสัมภาระโหลดใต้เครื่อง 1 ชิ้น โดยที่ worksdeluxe และ Premium Economy รวมสัมภาระโหลดใต้เครื่อง 2 ชิ้น ในขณะที่ Business Premier™ และ Business รวมสัมภาระโหลดใต้เครื่อง 3 ชิ้น ซึ่งไม่อาจเพิ่มจำนวนได้

1 สมาชิก Airpoints™ Gold, Elite และ Star Alliance Gold สามารถเพิ่มสัมภาระได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานสัมภาระอนุญาตของค่าโดยสารของแต่ละท่าน (ค่าโดยสารของสมาชิกครอบครัวไม่มีผล) เมื่อโปรแกรมเดินทางมีตั๋วที่ออกโดยสายการบินในกลุ่ม Star Alliance รวมสองสายการบินหรือมากกว่า ยกเว้นค่าโดยสารประเภทเฉพาะที่นั่ง 

2 สำหรับค่าโดยสารประเภท The Works ไปยังโฮโนลูลู สัมภาระอนุญาตรวมกระเป๋าโหลดใต้เครื่องสองใบ 

สำหรับค่าโดยสารประเภท Economy ไปยังเซี่ยงไฮ้ สิงคโปร์และไทเป สัมภาระอนุญาตรวมกระเป๋าโหลดใต้เครื่องสองใบ ทั้งนี้ มีผลนับตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561 ค่าโดยสารประเภท Economy ที่เดินทางจากออสเตรเลียไปยังสหรัฐอเมริกา (ยกเว้นโฮโนลูลู) อเมริกาใต้ และแคนาดา สัมภาระอนุญาตรวมกระเป๋าโหลดใต้เครื่องสองใบ หากท่านเดินทางโดยสายการบินมากกว่าหนึ่งสาย โปรดดูข้อมูลในหมวดการเดินทางด้วยสายการบินเกินหนึ่งสายโดยออกตั๋วใบเดียว (Travelling on a ticket with more than one carrier) 

การต่อเที่ยวบินไปยังหรือออกจากภายในประเทศ

หากท่านต่อเที่ยวบินซึ่งถือเป็นขาหนึ่งของการเดินทางระหว่างประเทศ สัมภาระอนุญาตที่เช็ค-อินระหว่างประเทศของท่านจะมีผลในเที่ยวบินในประเทศด้วยเช่นกัน 

สมาชิก Koru

สมาชิกจะได้รับสัมภาระอนุญาตเพิ่มหนึ่งชิ้นจากมาตรฐานปกติสำหรับค่าโดยสารของตัวสมาชิก (ไม่มีผลต่อค่าโดยสารของสมาชิกครอบครัว) ยกเว้นค่าโดยสารชั้น Business และ Seat ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สิทธิประโยชน์ของ Koru (Koru benefits)

น้ำหนัก

สายการบินอนุญาตให้กระเป๋าโหลดใต้เครื่องแต่ละใบมีน้ำหนักได้ถึง 23 กก. ก่อนคิดค่าธรรมเนียมน้ำหนักเพิ่ม ต้องการน้ำหนักมากขึ้น? ท่านอาจชำระค่าธรรมเนียมสัมภาระเกิน (Excess baggage charge) ได้ที่สนามบินและรับน้ำหนักมากถึง 32 กก. โดยขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่างของเครื่องบิน หากกระเป๋าของท่านมีน้ำหนักมากกว่านั้น ขอแนะนำให้ท่านดูข้อมูลเกี่ยวกับสัมภาระรับฝาก  (Unaccompanied baggage)      

เพิ่มกระเป๋า

ท่านมีกระเป๋ามากกว่าที่สายการบินอนุญาตหรือไม่? 

การเพิ่มกระเป๋านั้นทำได้ง่ายแม้หลังสำรองที่นั่ง และมีทางเลือกต่างๆ ตามต้องการ
ประการแรก หากท่านซื้อตั๋วโดยสารประเภทเฉพาะที่นั่ง เพียงเปลี่ยนประเภทตั๋วเป็น seat+bag เรียกดูรายการสำรองที่นั่งได้ที่นี่ (Retrieve your booking)

หากท่านได้รับน้ำหนักของสัมภาระอนุญาตเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องการมากขึ้น ท่านอาจซื้สัมภาระเพิ่มแบบชำระเงินล่วงหน้า (Prepaid Extra Bags) ออนไลน์ได้โดยเรียกดูรายการสำรองที่นั่งได้ที่นี่ (Retrieve your booking) ซึ่งสามารถเพิ่มได้ 90 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินระหว่างประเทศ หรือ 30 นาทีสำหรับเที่ยวบินในประเทศ ผู้โดยสารแต่ละท่านมีสัมภาระโหลดใต้เครื่องได้รวม 3 ชิ้น

การซื้อน้ำหนักล่วงหน้ามีราคาถูกกว่ามากเมื่อเทียบกับการชำระค่าน้ำหนักเกินที่สนามบิน  อย่างไรก็ดี หากไม่ทันการและกระเป๋าของท่านมีน้ำหนักเกิน โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมสัมภาระเกิน (Excess baggage fees)

หากสัมภาระมีน้ำหนักเกิน 32 กก. โปรดดูรายละเอียดสัมภาระรับฝาก (Unaccompanied baggage)
ท่านนำอุปกรณ์กีฬา หรือสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก หรือมีขนาดที่ผิดปกติเดินทางด้วย? โปรดดูที่หมวดสัมภาระน้ำหนักเกินและขนาดเกินกำหนด (Overweight and oversized baggage)

สัมภาระน้ำหนักเกินและขนาดเกินกำหนด 

กระเป๋าโหลดใต้เครื่องต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 23 กก.ก่อนที่สายการบินจะคิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม
หากกระเป๋าของท่านน้ำหนักเกิน ท่านมีทางเลือกดังนี้ 

น้ำหนักกระเป๋าเกิน 32 กก.? ขอแนะนำให้ท่านดูข้อมูลเกี่ยวกับสัมภาระรับฝาก  (Unaccompanied baggage)  

ท่านนำอุปกรณ์กีฬา หรือสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก หรือมีขนาดที่ผิดปกติเดินทางด้วย? โปรดดูที่หมวดสัมภาระน้ำหนักเกินและขนาดเกินกำหนด (Overweight and oversized baggage)

หากท่านต้องเดินทางต่อด้วยสายการบินอื่นซึ่งมีข้อกำหนดต่างกัน ทางเราจะครอบคลุมส่วนต่างนั้นในกรณีการต่อเที่ยวบิน (Connecting flights)

Bag dimensions - height, width and depth.

ขนาดของสัมภาระ

ขนาดของกระเป๋าหนึ่งใบคำนวณโดยการวัดความยาว ความกว้างและความสูง ขนาดโดยรวมทั้งหมดต้องไม่เกิน 158 ซม.สำหรับกระเป๋าโหลดใต้เครื่องแต่ละใบ

หากกระเป๋าของท่านมีขนาดใหญ่กว่านี้ ท่านอาจชำระค่าธรรมเนียมสัมภาระขนาดเกินกำหนดที่สนามบินและเช็คอินได้หากเครื่องบินมีที่ว่างเพียงพอ โปรดดูที่หมวดสัมภาระน้ำหนักเกิน ขนาดเกินและอุปกรณ์กีฬา (Overweight, oversized and sporting items)

ทางเลือกอื่นคือการใช้กระเป๋าสองใบที่มีขนาดตรงตามกำหนด ซื้อสัมภาระเพิ่มแบบชำระเงินล่วงหน้า (Prepaid Extra Bags)  ก่อนออกเดินทางและจัดกระเป๋าใหม่

การเดินทางกับอุปกรณ์เชิงเทคโนโลยี

ในปัจจุบันมีการใช้งานกระเป๋าประเภท Smart baggage กันมากขึ้น ซึ่งจัดเป็นอุปกรณ์เชิงเทคโนโลยี และเชื่อมโยงกับวัสดุอันตรายอย่างแบตเตอรี่ลิเธียม มอเตอร์ เพาเวอร์แบงค์ GPS GSM บลูทูธ RFID หรือไว-ไฟ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอากาศยานหากไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง

กระเป๋าประเภท Smart baggage สามารถนำโหลดใต้เครื่องได้เฉพาะเมื่อมีการถอดแบตเตอรี่ออกและนำขึ้นเครื่องไปพร้อมกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง

กระเป๋าประเภท Smart baggage ที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมสามารถนำขึ้นเครื่องได้หากมีคุณสมบัติตรงกับข้อจำกัดด้านขนาดและน้ำหนักของสัมภาระถือขึ้นเครื่อง (Carry-on size and weight limitations) และแบตเตอรี่ต้องมีกำลังไฟต่ำกว่า 100Wh

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียม (lithium batteries) และพึงจดจำว่าควรตรวจสอบกับสายการบินอื่นด้วยหากท่านต้องนำติดตัวไปเพื่อเดินทางต่อ

เนื่องด้วยข้อจำกัดของช่องเก็บของเหนือศีรษะ สายการบินไม่อนุญาตให้นำกระเป๋า Smart baggage ของ Bluesmart เข้ามาในห้องโดยสารของเที่ยวบินของนิวซีแลนด์เขตภูมิภาคที่ทำการบินด้วยเครื่องยนต์ชนิด turbo-prop

อุปกรณ์กีฬา 

เครื่องกีฬาส่วนใหญ่จัดเป็นสัมภาระโหลดใต้เครื่อง โดยน้ำหนักที่อนุญาตตามปกติจะมีผลบังคับใช้ ควรตรวจดูให้แน่ใจว่าสัมภาระโหลดใต้เครื่องที่อนุญาตสำหรับท่านเพียงพอสำหรับเครื่องกีฬาและกระเป๋าส่วนตัว หากต้องการน้ำหนักมากขึ้น ทางเลือกที่มีราคาถูกที่สุดคือการซื้อสัมภาระเพิ่มแบบชำระเงินล่วงหน้า (Prepaid Extra Bags) ก่อนออกเดินทาง 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ความยาวของเครื่องกีฬาที่อนุญาตและข้อกำหนดในการบรรจุ ดูที่หมวดสัมภาระน้ำหนักเกิน ขนาดเกินและอุปกรณ์กีฬา (Overweight, oversized and sporting items)

เด็กเล็กและทารก

อัตราค่าโดยสารสำหรับเด็กรวมไว้ซึ่งสัมภาระอนุญาต (Baggage allowance) เช่นเดียวกับค่าโดยสารผู้ใหญ่สำหรับตั๋วแต่ละประเภท ทารกไม่ได้จัดว่ารวมอยู่ในสัมภาระโหลดใต้เครื่อง แต่นับเป็นหนึ่งในสัมภาระถือขึ้นเครื่อง ค่าโดยสารสำหรับเด็กและทารกของเราได้อนุญาตให้ท่านนำสิ่งของต่อไปนี้มาด้วย

  • รถเข็นเด็ก
  • รถเด็กเล่น
  • คาร์ซีท
  • ที่นั่งเด็ก

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางพร้อมเด็ก (Flying with children)

การเดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง

นอกเหนือจากการขนส่งสัตว์เลี้ยงเพื่อผลกำไร เช่น สุนัขประกวด ท่านสามารถนำสัตว์เลี้ยง (แมว สุนัข และนกขนาดเล็กในกรง) เดินทางพร้อมท่านได้ในลักษณะของสัมภาระโหลดใต้เครื่องสำหรับการเดินทางภายในประเทศนิวซีแลนด์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและแนวปฏิบัติได้ที่การเดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง (Travelling with pets)

วัตถุหวงห้าม

เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย วัตถุบางชนิดจัดเป็นสิ่งหวงห้ามหรือจำกัดภายใต้กฎหมายการบินระหว่างประเทศ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่วัตถุหวงห้ามและจำกัด (Prohibited and restricted items)

ในขณะเดินที่ท่านเดินทางกับเรา โปรดทราบว่าสิ่งของมีค่า วัตถุเปราะบาง หรือสิ่งที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ ดังต่อไปนี้ ไม่ควรนำไปพร้อมสัมภาระโหลดใต้เครื่องของท่าน

• คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
• ของมีค่า เช่น เงินสด เครื่องประดับ อัญมณี หรือเครื่องเงิน
• ตราสาร หนังสือรับรองการถือหุ้น หลักทรัพย์ หรือเอกสารมีค่าอื่นๆ
• กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ และอุปกรณ์ร่วมอื่นๆ
• อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์
• สินค้าเปราะบาง เสียหายง่าย หรือเน่าเสียได้
• สินค้าเพื่อจำหน่ายหรือเอกสารธุรกิจ
• ตัวอย่างสินค้า
• หนังสือเดินทางและเอกสารเดินทางอื่นๆ
• สิ่งของอื่นที่ทางเราบ่งชี้ว่าไม่เหมาะสมสำหรับการขนส่งทางเครื่องบินเนื่องด้วยน้ำหนัก ขนาด รูปร่างหรือลักษณะ (รวมถึงวัตถุนอกรายการสัมภาระอนุญาตที่มีขนาดตามที่ระบุในหัวข้อ 8.1 ของข้อกำหนดของเครื่องบินโดยสาร (Conditions of carriage)
• สิ่งของใดที่บรรจุหีบห่อไม่หนาแน่นพอที่จะต้านทานสภาวะและผลกระทบจากการเดินทางทางอากาศแบบปกติ

การต่อเที่ยวบิน

หากท่านมีเที่ยวบินของแอร์นิวซีแลนด์ที่ต้องเชื่อมต่อกับเที่ยวบินอื่นของแอร์นิวซีแลนด์ หรือสายการบินที่มีข้อตกลงกับทางเรา สัมภาระของท่านจะได้รับการติดป้ายระบุให้ส่งต่อไปยังปลายทางสุดท้ายของท่าน อย่างไรก็ดี ในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ท่านอาจต้องรับกระเป๋าและผ่านขั้นตอนศุลกากร และตรวจกระเป๋าซ้ำในขณะเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเช็ค-อินใหม่ นอกจากอเมริกาที่ขั้นตอนนี้อาจจำเป็นแล้ว วิธีที่จะทราบอย่างแน่ชัดคือการสอบถามที่เคาน์เตอร์ในขณะเช็ค-อินที่สนามบิน

หากโปรแกรมการเดินทางของท่านมีการออกตั๋วเดินทางแยกจากกัน ท่านต้องทำการเช็ค-อินแยกในการเดินทางแต่ละขา รับกระเป๋าและตรวจกระเป๋าซ้ำระหว่างต่อเครื่อง สัมภาระอนุญาตของการเดินทางขาต่อไปจะมีผลโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ท่านจึงควรตระหนักถึงขั้นตอนนี้ระหว่างจัดเตรียมสัมภาระเดินทาง

หากท่านต้องเปลี่ยนเครื่องไปยังสายการบินอื่นโดยใช้ตั๋วแยกต่างหาก โปรดติดต่อสายการบินดังกล่าวเพื่อตรวจสอบว่าสัมภาระของท่านสามารถเช็ค-อินไปกับเที่ยวบินต่อไปได้หรือไม่

เคล็ดลับ:

  • ตรวจดูปลายทางที่ระบุบนป้ายติดสัมภาระเสมอ เพราะนั่นคือที่ที่กระเป๋าของท่านได้เช็ค-อินเพื่อส่งต่อไปถึง
  • หากท่านต้องต่อเที่ยวบินจากสายการบินอื่นมายังเที่ยวบินของแอร์นิวซีแลนด์โดยใช้ตั๋วแยกต่างหาก โปรดติดต่อสายการบินดังกล่าวเพื่อตรวจสอบว่าสัมภาระของท่านสามารถเช็ค-อินไปกับเที่ยวบินต่อไปได้หรือไม่

การเดินทางด้วยสายการบินมากกว่าหนึ่งสาย 

สายการบินให้บริการเที่ยวบิน สายการบินที่ทำการตลาดคือสายการบินที่ท่านซื้อที่นั่งบนเที่ยวบินเพื่อเดินทาง โดยหมายเลขเที่ยวบินจะปรากฎอยู่บนตั๋ว

สำหรับเที่ยวบินร่วม (codeshare flights) สายการบินที่ทำการตลาดอาจไม่ใช่สายการบินที่บินในเส้นทางนั้น

หากท่านสำรองตั๋วโดยสารโดยตรงกับเรา e-ticket ของท่านจะแสดงสัมภาระโหลดใต้เครื่องที่อนุญาต ซึ่งสัมภาระอนุญาตของสายการบินและค่าธรรมเนียมจะมีผลบังคับใช้

หากการเดินทางของท่านมีตั๋วมากกว่าหนึ่งใบ ระเบียบด้านสัมภาระสำหรับตั๋วแต่ละใบจะมีผลแยกจากกัน และอาจต่างกัน ในกรณีนี้ ท่านควรจัดกระเป๋าให้มีน้ำหนักน้อยที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมสัมภาระเกิน 

หากท่านเดินทางโดยใช้ตั๋วใบเดียวที่ครอบคลุมการเดินทางด้วยสายการบินมากกว่าหนึ่งสาย ระเบียบด้านสัมภาระและค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินของสายการบินหลัก (Most significant carrier) จะมีผลบังคับใช้ 

สายการบินหลัก

สายการบินหลัก หรือ Most Significant Carrier - MSC กำหนดโดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association - IATA) ตามข้อกำหนดที่ 302 ดูข้อมูลเกี่ยวกับ MSC ที่นี่